Skip to main content

Demokrácia értelmezése, köz(ös)jó

2 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Melyek demokráciánk legsúlyosabb bajai, hogyan lehet ezeket gyógyítani? Milyen kihívásokkal kell szembesülnie a demokráciáknak a XXI. században? Hogyan illeszthető a közvetlen- és a parlamenti demokrácia? Milyen államszervezet, önkormányzatiság, választási rendszer szolgálja az értékeket?

1. Demokráciánk betegségei

Egyaránt a görögöktől kaptuk a demokrácia=népuralom fogalmát, valamint Platón állam-elméletét, melyben a polgárok helyes életmódjáról csak a bölcsek képesek gondoskodni.

Polgári demokráciákban, jogállami keretekben is kétféle kritikát szoktak megfogalmazni: az egyik szerint a döntések nem legitimek, mivel nem a nép hozza meg a azokat, ezért népszavazásokra, a bázis-demokrácia elveinek és gyakorlatának alkalmazására van szükség. A másik szerint a tömegek pillanatnyi igényeinek kiszolgálásával a populizmus és a demagógia uralkodik, azonban megalapozott szakmai döntéseket nem lehet népszavazással hozni, s a gyakran változó környezetben nem is oldható meg.

népuralom formai megközelítése alapján korábban azt tekintettük demokratikusabbnak, ha minél több emberre terjedt ki a szavazójog. Az aktív állampolgári részvétel hívei szerint ezért az jelenti a valódi demokráciát, ha a döntéseket a nép önmaga, közvetlenül hozza, népszavazással vagy a bázis-demokrácia konszenzuális eszközével. A közvetlen demokratizmusnak ma már adottak a technikai feltételei, akár naponta lehetne népszavazásokat tartani az interneten, SMS-sel – de tudjuk, ez könnyen populizmushoz, demagógiához vezethet. Ezért sokan a képviseleti demokrácia hívei – mások Goethet idézik: A hatalom ne beszéljen, hanem cselekedjen! Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.

A modern – piacos, demokratikus és jóléti – tömegtársadalmakban szinte észrevétlenül bukkant elő egy különös probléma: az átlagember naponta legalább 10 ezer (!), nagyon eltérő fontosságú döntést kénytelen meghozni. A túl sok döntés tanácstalanná, tanácstalanság pedig döntésképtelenné tesz. Ebben a helyzetben a döntés felkínálójának – a kormánynak például az új nyugdíj-, vagy választási rendszert kialakításánál; a vállalatnak, amikor a polcra kihelyezi az árukat – lehetősége van befolyásolni a döntés előtt állót. A kérdés: miként teszi ezt?i Polgári demokráciánk szomorú tapasztalatai szerint az egymással versengő pártok mindent megtesznek azért, hogy ezt a terhet levegyék a vállunkról – így látszólag könnyen emészthető „kérdéseket” tesznek elénk, melyek lényege: „Akarsz-e jobban élni, segítesz-e elzavarni AZOKAT a gazembereket?” A kötet korábbi részeiben már említett elemzések rámutattak, hogy a polgári demokrácia többé-kevésbé hasonló formai keretei közt a kialakult kulturális keretek alapján mennyire eltérő az együttműködésen, egyeztetésen alapuló skandináv, és a „veszekedős” dél-európai, valamint a tragikus kettészakadáshoz vezető „friss demokráciák”, ezen belül különösen a hazai modell. Ezért azt kell megvizsgálnunk, hogy mi ered a demokrácia rossz értelmezéséből, s mi a hibás gyakorlásából.

Mit jelent a „nép uralma”? Leegyszerűsítve népen a választópolgárokat, uralmon pedig a meghozott döntéseket, s azok teljesülésének ellenőrzését értsük. A formai megközelítés mellett ezért érdemes a működőképességet és a minőségi tartalmat is figyelembe vennünk, s ez alapján azt tekintsük a demokrácia „jóságfokának”, ha biztosítható a (1) közjóii érdekében a nép (2) döntése.

2. A döntésről

döntésiii: problémamegoldás, a cselekvési változatok közüli választást jelenti.

A demagógia valós veszélye miatt nem a „népuralmat” kell korlátozni, hanem azt kell értelmezni, hogyan is dönthet a nép – melyek a jó döntés feltételei. Lássuk be, hogy a valódi demokrácia nem egyszerűen a szavazás lehetősége – a döntéselmélettel foglalkozók szerint az egyszerű többségi szavazás az a módszer, mely a legkevésbé képes biztosítani, hogy megalapozott, jó döntések szülessenek. Ezért olyan eljárást kell találni, melyben valóságos és kiérlelt, kitárgyalt változatok közül az előnyök-hátrányok mérlegelésével, a felelősség vállalásával lehet és kell választani: dönteni. Mindez alapuljon a társadalmi csoportok együttműködésén – lehetőleg konszenzusra törekedve, hogy megelőzzék a későbbi ellentéteket. Szép, ideális kép – valójában ezt hivatott szolgálni a liberális demokrácia, melyben a közjó érdekében vetélkednek egymással a pártok, létezik a hatalommegosztás, cselekvő és tudatos állampolgárok alakítják saját sorsukat, de tudjuk, ennek milyen nehézségei vannak a gyakorlatban.

Könnyű elképzelni, hogy működik a dolog – ha pl. nyilvános a képviselőtestületi ülés, moderált és higgadt vita folyik a helyi honlapon arról, hogy mennyit is költsenek iskolára vagy útfelújításra, s arról is nyíltan beszélnek, hogy ezek fedezetére mennyivel emeljék a helyi adókat. Ebben az esetben valóban jó és közös megoldás születhet, mivel a döntésben résztvevők tudása, ismeretanyaga azonos vagy hasonló, vagyis szimmetrikus.

Az alternatív – és demagóg – pártok a közvetlen demokrácia hívei, a hagyományos pártok képviselői pedig a közvetett, parlamenti demokráciát vallják és részesítik előnyben. Bizonyára nem kell különösebben magyarázni, hogy egy népszavazásnál, netán a költségvetés esetében mennyire aszimmetrikus a szakértők, politikusok, polgárok tudása – s valódi demokrácia helyett a demagógiát, vagy akár a zsarnokságot segítenénk csak elő a döntéselméleti szempontból legkevésbé megalapozottnak tartott többségi szavazással. A részvételi demokrácia gyakorlásának vannak sikeres mintáiiv – de szükség van a képviseleti demokráciára is, illetve ennek deliberatív változatára. Ekkor a politikai döntéseket megelőzi a nyilvános állampolgári vita, egyeztetés, szakértői véleményezés. A deliberációt és magát a döntéshozatalt pedig jogi intézmények formalizálják. A deliberatív demokrácia kritériumai a szabad nyilvánosság, ahol az állampolgárok szabadon megvitathatják ügyeiket; olyan procedurális szabályok összessége, amely biztosítja, hogy a deliberáció minden résztvevő számára egyenlő mértékben hozzáférhető; s olyan racionális párbeszédre ad lehetőséget, ami a köz érdekét szolgáló ügyekről folyik, és hogy a kormányzatok a létrejött konszenzust törvényekben és politikai cselekvésben realizálják.v Ez az eljárás idő-igényes – de a meghozott döntés mögött meglévő konszenzus miatt könnyebb az elfogadtatása, így a megvalósítása is. Gondot okozhatnak a megrögzött vitatkozók és hajthatlanok, vagyis hosszú tanulási, gyakorlási folyamatot igényel az alkalmazása. Tekintve, hogy alapvetően az egyének közreműködésén alapul, korlátozott a széleskörű bevonás lehetősége és/vagy esélye, így akár a meghozott döntés legitimációja is megkérdőjelezhető. Bármilyen demokrácia is csak ott működőképes, ahol demokraták vannak. Legalább annyira azok, hogy képesek legyenek akár saját hatalmuk korlátozására, belátva, hogy a hatalommegosztás egy másik ciklusban éppen az ő érdekük lehet. Ennek hiányában csak a versengés, a másik fél legyőzése, a konfliktus egész társadalomra való kiterjesztése érvényesül. Ugyanígy belátható, hogy a választók tudás-aszimmetriájának csökkentése közös érdek: a több párt jobb, mint az egy – de a demagógia-spirál elkerülését még jobban szolgálja, ha civil és független szakértők értékelik a programjaikat, tevékenységüket, s nem álságos konzultációkkal, népszavazásokkal, hanem valódi nyílt demokráciával (open democracyvi) válik a döntések részesévé az állampolgár. Ez csak fokozatosan történhet. Míg a tárgyalástechnikának, a csoportos döntéshozatalnak ismertek a módszerei, s széles az irodalmuk – a közvetlen és részvételi demokráciáról jóval kevesebb mind az elméleti, mind a gyakorlati ismeretünk, s még kevesebb a gyakorlati tapasztalatunk.

3.  Hogyan működjön a közvetlen és a részvételi demokrácia?

Gyakorlati tapasztalat, hogy 5–9 embernél több már csak nagy nehézségekkel tud közvetlenül megvitatni valamit

 • egyre több és több szempontot, témát vetnek be
 • önkontroll hiánya miatt sok a hozzászóló
 • megjelennek a hatalmi, befolyásolási játszmák és praktikák
 • a rámenősség érvényesül a tudás helyett, stb.
 • elveszik az eredeti cél

Közismert a mondás: „Ha valaminek a megoldását lehetetlenné akarod tenni, hozz létre egy bizottságot”.

Egy vitában többféle szereplőre/funkcióra van szükség:

 1. természetesen a legfontosabb az eltérő érdekű, véleményű csoportok (stakeholderek) léte és működése. Munkájuk szervezésére, álláspontjuk kialakítására hasonló módszerek alkalmazására van szükség, mint amiről épp most van szó.
 2. moderátor (vitavezető): akinek a segítségével a felek megállapodnak a szabályokban, keretekben, s aki menet közben ügyel a vita folyamatára, a döntéshozatalra. Szükséges az elméleti tudás és a tapasztalat, tárgyalástechnika, konfliktus-menedzsment, probléma-megoldás. A feladat nagyságától függően van szüksége segítőkre – a célok, megállapodások, probléma-térképek nyilvántartására, a technikai háttér biztosítására. Alapvető moderációs elv, hogy nem csak meghallgatni kell a másik felet, hanem meg is kell érteni, mit miért mond – s ezek alapján van esély, hogy a felek megtalálhassák a közös metszeteket.)
 3. szakértő/értékelő: olyan független személy vagy testület, aki/mely rendelkezésre tudja bocsátani az adott témával kapcsolatos tényeket, ellenőrizni tudja a vita során felmerült évek valóságtartalmát, s így fel tudja hívni a figyelmet az „elkalandozásokra”. Az ő dolga, hogy a szimpátia-, rész- vagy végszavazásoknál meghatározza, hogy az egyes változatok valósak, ismertek-e az előnyök-hátrányok.

Csak akkor lehet érdemi a vita, ha egyértelműek, s közösen elfogadottak a célok és a prioritások. Ennek pontosítása, rögzítése már önmagában egy vita-fordulónak tekinthető – s már itt szerepe van nem csak a moderátor(ok), hanem az értékelő(k) felkészültségének is.

Sokszor már az egyes vélemény-csoportok kialakítása sem egyszerű, ráadásul ezek száma menet közben is változhat. Minimum 2 csoport legyen, amikor az egyik az „ördög ügyvédje” szerepét játssza el – de lehetőleg sose legyen több 3–5-nél.

Minél nagyobbak az egyes csoportok, annál nehezebb a tagok aktív részvétele. A csoportok önmagukat is a jelen elvek és gyakorlat szerint működtessék. Célszerű, hogy az egyes csoportok szóvivőket választanak maguk közül – s a nagy csoportot minél jobban tudják tagolni egyes rész-funkciók mentén, pl. a változat költség-hatása, időbeli megvalósíthatóság, stb.

Menet közben többször is lehet un. szimpátia-szavazásokat tartani, a vita során arra kell törekedni, hogy lehetőleg konszenzusos álláspont alakuljon ki.

Természetesen az egész csak internetes felületen és háttérrel valósítható meg. (Pl: blogok/feljegyzések a vitaindítókhoz és vitákhoz, szavazások, döntés- és fogalomtár, körlevelek, perezentációk- és egyéb anyagok tárhelye, stb.)

A fentiek alapján belátható, hogy időigényes egy ilyen vita lefolytatása – azonban egyre inkább biztosítható a tömeges részvétel, az átláthatóság és az objektivitás.

4. Szintek és gyakorlat

Az alábbiakban az egyes szinteken működőképes demokrácia-gyakorlási módok lehetőségét vizsgálom – s nem foglalkozom most azzal az egyébként meghatározó jelentőségű témával, hogy az egyes szintekre delegált tevékenységekhez, hatáskörökhöz természetesen ezzel együtt anyagi forrásokat kell allokálni, hogy ehhez milyen legyen a helyi és a központi költségvetési adózás rendszere, megoszlása.

1. Helyi önkormányzat Közvetlen tapasztalat és befolyás

A gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy nagyjából 3000 fős az a közösség, melynek tagjai még ismerhetik egymást (de legalább az egyes területek kulcsszereplőit, a napi vagy munkakapcsolatban lévőket, stb).

Vagyis ekkorának becsülhetjük az önkormányzatiság első szintjébe tartozók körét, ahol elvárható, hogy mindenki megfelelő ismeretekkel rendelkezzen a döntésekhez.

Jellegzetes döntések: szociális segély- és támogatás, fogyasztói értékelés,

Ezen a szinten megállapítható a tényleges szociális helyzet, működhet az egymásra figyelő s egymást segítő támogatási rendszer; érvényesíthető a közvetlen befolyás az együttélési normák betartására. Eldönthető a buszmegálló legjobb helye, eldönthető, hogy az iskola vagy az önkormányzat ablakát kell-e kifesteni, egy kisbuszt kell-e venni a diákok, betegek utaztatásra, vagy megoldható a „telekocsi”.

2. Mitől város a város, kistérség a kistérség? állampolgári részvétel

Egy város (funkciójában) a környéke központja – közvetlen környékének elsőszámú felvevő helye – pl élelem, ipari és szolgáltató tevékenységek munkaereje – s szolgáltató/ellátó központja, legyen az gimnázium, orvosi szakellátás, államigazgatási helyi intézmények, mozi, étterem. Ahhoz, hogy megjárjuk az oda-vissza utat, ne legyen szükség egy egész napra. Szerencsés esetben egy város vonzáskörzetével együtt alkothatja a járást vagy kistérséget. Ez az a keret, ahol koordinálni érdemes a hulladékkezelést, a közmű-ellátást, ahol értékelni lehet és érdemes a közszolgáltatásokat.

Az országon belül is jelentős eltérés van a település-szerkezetben, ezért 10–60 e fő lehet egy város és átlagos vonzáskörzete, s ezt tekinthetjük az önkormányzatiság 2. szintjének.

Jellegzetes döntések: költségvetés; iskola vagy mozi kifestése; helyi sportkör támogatása; szociális keretek elosztása; munkahelyteremtő programok felügyelete/támogatása; pedagógusi, háziorvosi pályázatok értékelése; közösségi- és szociális munkaprogramok jóváhagyása; helyi adók kivetése – megjelenik a szakértelem szükségessége.

3. Magas szintű ellátási központok – régiók – moderált állampolgári részvétel

Legyen egyetem és főiskola, széles kulturális kínálat színházzal, legyen integrált és magas szintű egészségügyi ellátás.

Legyen kapcsolódás a gyorsforgalmú közlekedéshez, 1 napon belül oda-vissza elérhető legyen bármely intézmény.

A központ területén belül legyen értelme a közösségi közlekedés optimalizálásának (közút vs vasút), ezen belül közvetlenül hatnak a kiemelt fejlesztések (munkaerő, helyi kkv-k kapcsolódása, stb.)

A már kialakult struktúrákhoz igazodva kb. 100 km-es átmérőben 1,5–2,5 millió ember alkothat 1-1 életképes régiót.

Jellegzetes döntések: költségvetés (delegált és /vagy bevételi források alapján), gazdasági és politikai integráció a nagyvilággal, fejlesztési programok, munkaerő biztosítása, foglalkoztatási kérdések, regionális közlekedési hálózat optimalizálása; szociális- és működési keretek elosztása; regionális közmű- és szolgáltatásfejlesztési projektek jóváhagyása; regionális közmű- és szolgáltatás felügyelete és /vagy működtetése; EÜ, oktatás, kulturális költségvetés jóváhagyása. Ezen a szinten már nélkülözhetetlen a hiteles szakértelem, a demagógia kizárása.

(Ide kívánkozik egy megjegyzés Budapestről: adódik, hogy a főváros és a közvetlen környezete e szintnek felel meg, azonban az előző szintek egy nagyvárosban nem, vagy csak erőszakoltan értelmezhetők. A nagyvárosi elidegenedettség miatt a helyi önkormányzatiság nem értelmezhető, a kerületek közt úgy közlekedünk, hogy jó esetben fel sem tűnik – ugyanakkor a célszerűség, s csak részben a hagyományok miatt szükség lesz továbbra is kerületi, városrészenkénti szerveződésekre.)

4. "Nagyvilág" – polgári nyilvánosság

Jellemzője a világrendszerek léte és működése, ahol az üzleti-gazdasági élet átnyúlik a politikai határokon, s nemzeti keretek közt nem, vagy csak korlátozottan szabályozható.

Jellegzetes döntések: az egész Földre kiterjedő kontroll és szabályozás az erőforrások felhasználásáról, a fegyverkezés ellenőrzése, regionális fejlesztési programok, Tobin-adó beszedése, stb. Ma örülhetünk, ha fellélegezhetünk, mert elfogadták az EU költségvetését, ha ésszerű kompromisszumokat kötnek az ENSZ-ben, vagy sikerül békét kötni egy háború után. Sokak természetes igénye, hogy beleszóljunk a világ dolgaiba – de erre az alapján kerülhet sor, ha megtanultuk a az 1–3 szinteket alkalmazni.

A fentiek alapján belátható, hogy időigényes egy ilyen vita lefolytatása, a döntéshozatal – azonban biztosítható a tömeges részvétel, az átláthatóság és az objektivitás.

Mindezekből az is következik, hogy a közvetlen részvétel felől egyre inkább a delegálásos demokrácia felé kell elmozdulni, az alapelvek azonban – nyíltság, átláthatóság, objektivitásra törekvés – nem változnak.

Ugyancsak a delegálásos megoldás kerül előtérbe, amennyiben szűk időkeret áll rendelkezésre. S akkor lehet kiszélesíteni az állampolgári részvételt s alkalmazni az állampolgári részvétel formáit – ha elfogadjuk, mi is az a közjó, s ha megtanuljuk, hogy a döntések milyen felelősséggel is járnak. Addig azonban a népszavazás csak a szimpátia mérésére alkalmas – ami a döntések helyettesítésére felelőtlenség.

Persze, távol vagyunk attól, hogy ezzel megmondtuk volna a tutit:

Mi van akkor, ha a közjó alapértékeiben sincs egyetértés? Bárhogyan is szervezzük, a konkrét vitákban kevesen vállalnak aktív szerepet – hisz a választásokon is max. 70 %-os a részvétel: mikor fogadhatjuk el megbízhatónak, reprezentatívnak egy társadalmi vita eredményét? Számomra elfogadható, hogy "Azt az embert, aki nem hajlandó foglalkozni a közösség dolgaival, mi nem visszahúzódónak, hanem semmirekellőnek tartjuk"vii. Az egész eddigi gondolatmenet az un. nyugati kultúrán, az egyéni ÉS közösségi jogokon alapszik. De mi a helyzet ott, ahol mások az erkölcsi alapok? (Iszlám, buddhizmus – vagy a természeti vallások esetén). Hogyan rendezzék el dolgaikat az eltérő kultúrákat reprezentáló államok? De mindez nagyon messzire vezet, de mindez nem mondathatja, hogy ne tegyük a dolgunkat. Az alkotmányozás egyelőre még csak lehetőségként kezelheti mindezt – a való életben való kipróbálásra, pilotokra van szükség.

Feltűnhet, hogy nem foglalkoztam a nemzetek, országok szintjével. Ennek oka az, hogy módszertani megközelítésben ez a szint a 3. és 4. közé esik, az adott ország nagyságától függően. Belátható, hogy az USA, Kína, India önmagukban akkora súlyt képviselnek, hogy az európai értékek és érdekek érvényesítéséhez is szükség van az integrált EU-ra. A nemzeti kultúrák és hagyományok megőrzésén túl az országok szerepét elsősorban abban látom, hogy biztosítsák a régiók sikeres illeszkedését a nagyvilágba, illetve képviseljék ott a régiók értékeit és érdekeit.

Ugyancsak joggal vetődik fel a kérdés, hogy mi van a pártokkal, mi is a szerepük? A mai gyakorlatunkban is azt látjuk, hogy a helyi önkormányzatok és a kistérségek szintjén a pártpolitika csak megoszt. Ugyanakkor arra továbbra is szükség lesz, hogy – a korábban kárhoztatónak tartott – ideológiák mentén újra- és újra megfogalmazódjanak a kívánatosnak tartott jövőképek, hiszen csak ezek alapján biztosítható a társadalom fejlődése. Ugyancsak a pártok feladata marad a képviselőjelöltek kiválasztása és jelölése is. Helyi és kistérségi szinten az egyéni, régiós szinten a listás választást tartom célszerűnek.

5. Képviselet és önkormányzat

Feltűnő, hogy a jelenlegi választási rendszer nem hogy a fenti szinteket, de a községi, városi, kerületi, megyei, fővárosi önkormányzati (?) – igazgatási szinteket sem veszi figyelembe: azt az egy szempontot teljesíti, hogy a hasraütésszerűen meghatározott képviselői létszámot ki lehessen hozni.

A demokráciáról korábban írtak alapján új alapokra kell helyezni az önkormányzatiságot, érvényesítve a részvételi lehetőségekhez is illeszkedő szubszidiaritási elvet. E két okból is változtatni kell a választási rendszeren – az alábbi javaslatok a parlamenti képviselők választására vonatkoznak.

5.1. Kistérség orientált rendszer – 2 választási ciklus a deliberalizáció betanulására

A Haza és Haladás figyelemre méltóan elemezteviii a beterjesztett választási rendszert. Bár nem sok esélye van – de ez alapján fogalmazódott meg bennem, milyen is lehetne egy egyfordulós, de mégis vegyes rendszer – melynek a német rendszerrel való hasonlósága nem a véletlen műve.

Követelmények: Elveiben megfelel a Fidesz által hangoztatott elveknek is: kisebb létszámú parlament, 1 forduló, egyéni és listás helyek

Igazságos – a leadott szavazatok egyenlő súlyt képviseljenek

Kormányzóképesség biztosítása

Társadalom leképezése

Ha a kerületek, járások csak annyit érnek, hogy nyugodtan át lehet szabni a körzeteket – akkor vagy nincs rájuk szükség, vagy figyelembe kell venni azok határait. Tekintve, hogy az önkormányzatiságot, a deliberatív demokráciát kell erősíteni Mo-on, célszerűen ez utóbbit kell támogatni.

Annyi választókör van, ahány járás/kistérség vagy nagyvárosi kerület. Ez kb 140, ráadásul jelentős eltéréssel a választópolgárok számában. Az eljárás lényege:

 • A választók 1 szavazatot adnak le, egy személyre. A jelölt vagy egy listához kapcsolódik, vagy egyénileg is indulhat.
 • A választókörben az lesz a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja, a többi jelöltre adott szavazatok – listához kapcsolódó személy esetén – a kompenzációs listára kerülnek.
 • A listákról plusz és mínusz kompenzáció alapján lehet szavazathoz jutni, pl:

A leadott összes szavazatok mínusz az országosan 4 %-ot el nem ért pártokra adott szavazatok számát elosztjuk az összes képviselő helyek számával. Amelyik körzetben ennél a számnál kevesebb szavazattal győz valaki (valószínűleg Nógrádban ilyen helyzet alakulna ki), akkor a különbséget le kell vonni a kompenzációs listáról. Ahol ennél több szavazattal győz valaki – vélhetően a nagy Budapesti kerületekben ez lenne a helyzet – ott ez a pozitív különbség felkerül a kompenzációs listára. A listás helyekről a listán lévő szavazatok és a korábbi arányszám hányadosa szerinti mandátumot lehet kiosztani.

Így persze előfordulhat, hogy nem pontosan az eredetileg kalkulált számú lesz a parlament, amennyiben egyéni jelöltek is győznek.

A rendszer hátránya:

 • a megválasztott képviselők a helyi érdekek kijárói lehetnek – bár a korábbinál kisebb kötöttséggel
 • nem torzít a kormányozhatóság érdekében (De tanuljanak meg együttműködni a pártok!!)
 • a nem listához tartozó és nem győztes jelölt szavazatai elvesznek (ez a korábbiakhoz képest nem jelent változás)

A rendszer előnye:

 • egyfordulós
 • arányos
 • könnyen átlátható

Valójában a mandátum-arányok úgy alakulnak, mintha listás szavazás lenne - de a listáról először azoknak osztanak ki mandátumot, akik az egyéni körzetekben a legtöbb szavazatot szerezték meg a vetélytársak előtt. 2 ciklus alatt a közvetlen és deliberatív módszerek elsajátíthatók.

5.2. Régiós listás rendszer – egy fordulós

A jelölő szervezetek régiónkénti és országos listákat állítanak, szavazni csak a régiós listára kell. A módszer variálható a listán belüli sorrend megadásával – ezt a technikai feltételek már biztosítani tudják.

A mandátumok felét a régiós, másik felét – a régiós listákra adott szavazatok összegzése alapján számolt arányok alapján – az országos listákról kell kiosztani.

A rendszer hátránya:

 • a megválasztott képviselők a régió érdekek kijárói lehetnek – bár a korábbinál még kisebb kötöttséggel
 • nem torzít a kormányozhatóság érdekében (De tanuljanak meg együttműködni a pártok!!
 • a nem jelölő szervezethez tartozó jelöltek esélyei tovább csökkennek

A rendszer előnye:

 • egyfordulós
 • arányos
 • könnyen átlátható
 • a régiós szintű politizálás erősödése segíti a politikusok megmérettetését, kiválasztódását

1-2 ciklus alatt a regionális politizálás kialakul, a képviselők mentorálásával kialakíthatók a régiós szintű eljárások és módszerek.

A szerző mérnök-közgazdász, szervezetfejlesztő

Jegyzetek

i Marosán György: Kézirat. Hivatkozás Sunstein, R. Cass -  Thaler, Richard H. 2011. Nudge, Manager Kiadó

iii Zoltayné Paprika Zita, 2002, Döntéselmélet, Alinea Kiadó, Budapest

  Hozzászólások

  RÉGIÓK ORSZÁGA

  Üdvözlendő, ha bárki az együttélés szabályain dolgozik!
  Itt egy másik utópia:

  RÉGIÓK ORSZÁGA - A JÖVŐ TÁRSADALMA

  A források kimerülése világszerte, a túlnépesedés, a gazdasági pangás, a klímaátcsapás életmód-változtatást kényszerít ki.
  A kormánynak sikerül a lakosságot ésszerű fogyasztásra rábírni: nagyban csökken a pazarlás és a létalapok fölélése.
  A visszaesés lassan jön, így van idő átállni egy ésszerű, józan életmódra.
  Minden városi építkezés (épület, metró, híd) értelmét veszti, mert egy ház 100 éves életében lakóinak ellátása megszakad.
  Ugyanakkor házak százezrei állnak üresen - vidéken.
  Távvezetékek (gáz-, olaj-, tel.-) építése téves: felrobbantják. Olaj, gáz szállítása csakis katonai konvojjal lesz lehetséges.
  A távutazás megszűnik: nincs üzemanyag, sem cél, sem biztonság.
  Az esztelen anyag- és személyszállítás megszűnik.
  Vége a világkereskedelemnek és a globalizációnak.

  Az élet visszahúzódik mentsváraiba, a RÉGIÓKba:

  -Régiópénz lesz a fizetőeszköz, ill. visszatér a cserekereskedelem: élelmet olajért, szolgáltatást szerszámért.
  -Kisvasutak vezetnek a városokból a vidékre.
  -Az ország ismét egyenletesen belakott.
  -Új közösségek alakulnak, az élet olcsóbb és emberibb lesz; maximális eszköz- és energiakihasználás.
  -Mindenkinek lesz munkája: műveli a kertjét, élelmet termel magának, építi a házát.
  -Visszatérnek az igás állatok, az emberi erők: lovas kocsi, riksa, pedálos gépek.
  -Az emberek nem fitnessz-centerekben edzenek, hanem zsákolással és pedálos generátorral.
  -A betegségek megszűnnek, mert megszűnnek kiváltó okaik.
  -Az új technikákat kombinálják a hagyományosokkal (LED-világítás, napelemek, szél- és vízerőgépek).
  -A felszíni szénfejtő bányákat újból megnyitják.
  -Mielőtt az óriásgyárakat bezárják, örökéletű gépek gyártanak, kopó alkatrészek tartalékolásával.
  -A maradék energiahordozókat és nyersanyagokat csak állam- és életvédelmi célokra tartalékolják.

  Régiók

  Nem hiszem, hogy utópia lenne az eredeti írás - nem annak szántam.
  Ugyanakkor abban is nagy szerepe van a regionalitásnak - de egy kicsit másképp: az a hipotézisem, hogy nagyjából ez a szint az, ahol részvételi demokrácia működőképes lehet.

  Vannak hívei a zéró-növekedésnek: szimpatikus elv, csak éppen meg kellene ezt is beszélni azokkal, akiket érint. Pl. a friss Nobel díjas Deaton szerint az USA-ban évi 75 e USD az a határ, ami maximalizálja az emberek boldogság érzetét (ez, ha fele vásárlóerő paritást feltételezek, akkor M-on havi 1,75 mFt/hó fizetést jelent.) - tehát ez egy olyan határ, ami fölé már nem érdemes menni, így aki eléri ezt a szintet, az biztos, hogy könnyen rávehető a "zérus növekedésre".
  De ott a másik véglet: 2015-ben az emberiség 9,6 százaléka, 702 millió ember él mélyszegénységben, havi 16 eFt alatt - ami a Világbank szerint már örvendetes javulás a korábbiakhoz képest. Az ő számukra is elfogadható a zérus növekedés?

  Nos, lehet, hogy bekövetkezik a világ szétesése - s visszaesünk egyfajta feudális - korai kapitalizmus szintje. Ez láthatóan ma sokaknak egyfajta romantikus cél is. Kétségtelen, hogy a helyi gazdaságnak nagy szerepe lehet a lakosság megtartásában, a természeti erőforrások jobb hasznosításában: nem maradnak parlagon földek, "zöldül" a gazdaság, az energia-termelés és felhasználás, stb. A távmunka elterjedésével a közlekedési költségek - és természeti hatások - jelentősen csökkenthetőek.

  Ugyanakkor a fenti leírásban van jónéhány következetlenség: a katonai konvojok helyett olcsóbb a távvezeték - illetve mi szükség lenne ebben a modellben olajra, gázra? Miért kellene drága vasutat építeni - ha igás állatokat vagy magunkat foghatjuk be? A szén felhasználása nem épp környezet-károsító? Mi legyen azokkal, akiket ez a belterjes gazdálkodás nem képes ellátni/foglalkoztatni? Nem venné el a munkalehetőségeket, ha örökéletű gépeink lennének?

  S még hiányolom az internet, a TV, filmek, könyvek megszüntetését is - ebbe a képbe az illik, hogy vasárnaponként összegyűlnek az emberek a fonóba,s ott közösen énekelnek, táncolnak...

  Blogok

  „Túl későn jöttünk”

  Zolnay János blogja

  Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

  Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

  Tovább

  E-kikötő

  Forradalom Csepelen

  Eörsi László
  Forradalom Csepelen

  A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

  A „kieg” ostroma

  1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

  Tovább

  Beszélő a Facebookon