Skip to main content

Aranykor helyett válság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A társadalombiztosításról
Hétről hétre


„Valódi válságot csak a valóság tud előállítani” – hangzik Augusztinovics Mária nyugdíjrendszerről szóló tanulmányának (Közgazdasági Szemle, 1992. 7–8. sz.) egyik következtetése. A nyugdíjrendszer működésére mutatott be példákat, növekvő, stagnáló és visszaeső (stagflációs) gazdaságban. Egyik modell sem tudott olyan súlyos következményeket produkálni, mint a mai nyugdíjrendszerünk. A rendszer a nyugdíjasok relatív és abszolút elszegényedése mellett nagyméretű folyó hiánnyal küzd, és a nyugdíjasok nem férhetnek hozzá a járulékbefizetéseikkel fölhalmozott nyugdíjvagyon jövedelméhez.

Valóság helyett ábránd


Lássuk, az „aranykornak” beillő állapotokat föltételezve hogyan alakulnának a nyugdíjak. Aranykorban nő a gazdaság, a reálkamatláb pozitív, nincs infláció, s ezért az egyes nyugdíjak nem változnak, s a befolyó járulékok pontosan fedezik a kifizetendő nyugdíjakat. Még ilyen körülmények között is érvényesül az úgynevezett nyugdíjparadoxon. A nyugdíjak összege és az átlagnyugdíj nő, de az egyéni nyugdíjak változatlanok maradnak. Az aktív dolgozókat terhelő „eltartási” kiadás együtt nő a gazdasággal, ugyanakkor egyetlen nyugdíjas sem él jobban, mint korábban.

A paradoxon magyarázata, hogy a legkisebb nyugdíjjal rendelkező évjáratok kihalásával együtt az újonnan nyugdíjba vonulók nyugdíja – a bérek növekedését követve – magasabb a korábbiaknál. A cserélődési hatás miatt a gazdagodó társadalom átlagos életszínvonalához képest a nyugdíjasok relatíve elszegényednek.

Ha a gazdasági növekedés megáll – s a fenti feltételeken csak ennyit változtatunk –, a nyugdíjasok relatív helyzete stabilizálódik a nyugdíjakkal együtt most a bérek is stagnálnak. Igaz, a cserélődés miatt egy ideig nő a magasabb nyugdíjban részesülők száma. Ez viszont – és ez fontos változás – a társadalombiztosítási rendszer növekvő hiányát okozza. A magyar nyugdíjszisztémában a hiányt a költségvetésnek kell állnia.

Az aranykorban a nyugdíjasok átlagban annyi nyugdíjat kapnak, amennyi „jár”, vagyis a járulékbefizetéseket az utánuk járó kamattal együtt megkapják. A stagnálás időszakában – amikor tehát a bérek s így a nyugdíjak sem nőnek – már nem kapják vissza az aktív korszakukban fölhalmozott vagyon hozadékát. A nyugdíjasokat senki nem tartja el e modellben sem – írja Augusztinovics –, csak saját maguk.

Relatív helyett abszolút elszegényedés

A harmadik esetben, a stagflációs időszakban a nyugdíjasok elszegényedése már nem relatív, hanem abszolút. De a társadalombiztosítási rendszerben látványos javulás következik be, mert a nominálbérek s az ennek arányában megállapított járulékok általában jobban nőnek, mint a nominális nyugdíjak. A társadalombiztosítás bevétel–kiadási mérlegét tehát nem feltétlenül a reálfolyamatok határozzák meg.

Meg kell ismerkedni két ronda fogalommal. A mai magyar nyugdíjrendszer az úgynevezett felosztó-kirovó rendszerként működik, ami nagyjából azt jelenti, hogy az összes aktív dolgozó járuléka fedezi az esedékes nyugdíjakat. Ezzel szemben a várományfedezeti elv – megint csak leegyszerűsítve – egyéni alapon működik. Befizetéseim folyamatosan fölhalmoznak egy vagyont, s nyugdíjas koromban majd ennek hozamát várom vissza. De ez mégsem ugyanaz, mint a közvetlen megtakarítás, hiszen a nyugdíjszisztémának az az értelme, hogy kiegyenlítse a halál időpontjának bizonytalanságából adódó megélhetési kockázatot, és ne engedje meg, hogy valaki túlságosan könnyelmű legyen, azaz saját döntése alapján elköltse öregkori „jövedelmét”.

A hetvenes–nyolcvanas évek – ismét Augusztinovics kifejezésével élve – régi alkuja abban állt, hogy alacsony bérhez magas foglalkoztatottság s biztos öregkori megélhetés társult. A társadalombiztosítási rendszer (TBR), mivel fokozatosan kiterjesztették, „túlzottan” bőkezűvé vált. De a régi alku keretei között ez a TBR finanszírozhatatlanná vált, ezért aztán az alkut az állam folyamatosan megszegte többek között az infláció segítségével. Ráadásul – jelentős részben a járulékhátralékok miatt – a TBR-nek többlet helyett hiánya keletkezett.

Réti János tanulmánya (Szociológiai Szemle, 1992/4.) számos okát sorolja föl a TBR feszültségeinek. Kettőt emeljünk ki. A demográfiai változások miatt az aktív lakosságra egyre több nyugdíjas jutott, ami növelte a járulékokat. De a korkedvezményes nyugdíjak kiterjedt rendszere is kezelhetetlen problémákat hárított a TBR-re. S ha ilyen-olyan indokokkal könnyű „idő előtt” nyugdíjba menni, kissé visszatetsző a más okokkal jól alátámasztható nyugdíjkorhatár emelése.

Általános helyett önkéntes biztosítás

Az önkéntes biztosító pénztárakról szóló törvénytervezetet nem lehet megítélni, ha nem vizsgáljuk, oldja-e vagy növeli a TBR feszültségeit.

A kedden kezdődött általános vitában az SZDSZ és a Fidesz a tervezet visszavonását javasolta. Az általános biztosítási törvényen belül kellene szabályozni az önkéntes pénztárakat, javasolták. Az SZDSZ egyértelműen, a Fidesz egy kicsit óvatosabban emellett tette le a voksát. Ez az álláspont a döntően külföldi kézben lévő magyar biztosítási piac birtokosait védelmezi. De számot kellene vetni a biztosítási piac működésével. Valóban az elvárható minőségű biztosítási szolgáltatások kaphatók a piacon? A biztosítók nyeresége-vesztesége megfelel a piaci lehetőségeknek? Csak egy konkrét példát. A hazai biztosítók általában anyavállalatukkal kötött viszontbiztosításokkal mérséklik kockázatukat. Roppant nagy figyelemmel olvasnék jelentést ezekről a viszontbiztosításokról: vajon ki nyert, ki vesztett rajtuk, s mennyit?

De azon túl, hogy milyen a magyar biztosítási piac, vajon alkalmas-e egy a piacgazdaságban jól működő rendszer és üzleti logika a TBR hazai feszültségeinek rövid vagy középtávú oldására? A törvényalkotásnak az általánostól kell haladnia a különös felé – érvel a parlamentben Soós Károly Attila amellett, hogy előbb egy általános biztosítási törvényt kell megalkotni, s utána az önkéntes biztosító pénztárakét. De meglehet, éppen azért és annyiban indokolt az önkéntes biztosító pénztárakkal megelőzni az általános biztosítási törvényt, amennyiben azok segíthetnek a két rendszer közötti szakadék áthidalásában.

Az önkéntes pénztárak gyors terjedésével szemben fontos érvet említhetünk. A társadalombiztosítástól el nem hárítható kiadások fedezetéül szolgáló bevételeket védeni kell. A törvény előterjesztéséhez nem csatoltak semmiféle számítást. Pedig a pénztári befizetésekhez kapcsolódó munkáltatói, adó- és társadalombiztosítási járulékkedvezmények, amelyeket a pénztárakról való törvénytervezet javasol, csökkentik a költségvetés, illetve a társadalombiztosítás bevételeit, veszélyeztetve a kötelező kiadások alapjait. A biztosítási elv lényege a kockázatok kalkulációja. A törvény-előterjesztés a kockázatokkal sem számol.

A törvényjavaslat az úgynevezett kiegészítő pénztárakra vonatkozik, vagyis nem mérsékli a kötelező társadalombiztosítás szolgáltatásait. Ez azt is jelenti, hogy elsősorban a magas jövedelmű rétegek számára nyit meg fontos lehetőséget. A vita során a kormánypártok által sokat hangoztatott szolidaritás fölöttébb relatív értékű.

A kiegészítő pénztárak – nevükből adódóan – egy többletszolgáltatás érdekében hozhatók létre. Később kerülne sor az úgynevezett elismert pénztárak létrehozására: a mai magyar rendszerben – úgy gondolom – ezek jelentősége sokkal nagyobb lehetne. Az elismerés azt jelenti, hogy a pénztárak által nyújtott szolgáltatásokkal kiválthatók a maiak. Ha olyan szolgáltatást helyettesítenek, amit a mai TBR nyújt, akkor természetszerűleg fölmerül majd, hogy a járulékterhek annyival csökkenhessenek, amennyit az adott szolgáltatásra a mai rendszer költségként ráterhel. A mai elképesztően pazarló rendszerhez képest – anyagi és emberéletekben mérhető – megtakarításokra elsősorban ez a forma biztosít majd lehetőséget. De erről most nincs szó. A kiegészítő pénztárak nem biztosítják ezt a megkönnyebülést.

A társadalombiztosítás – tágan értelmezett – bevételeinek védelme más oldalról sem biztosított. A korábban idézett tanulmányok egybehangzóan azt állítják, hogy a társadalombiztosítási rendszer feszültségei nem oldhatók vagyonjuttatás nélkül. Az állam magatartása ebben enyhén szólva cinikus.

Vagyonátadás helyett szabotálás

Közismert, hogy a parlament – a szociális bizottság MDF-es és ellenzéki tagjainak közös nyomása alapján – több mint egy éve arról döntött, hogy a társadalombiztosítás kapjon 300 milliárd forintnyi vagyont. A kormány és az ÁVÜ ezt a határozatot elszabotálta. (Az 1992-ben elmaradt vagyonjuttatás – az infláció és a rohamos állami vagyonvesztés miatt – már mindenképpen több tízmilliárdos veszteséget okozott a TBR-nek.) A fő indok: az OTF nem alkalmas a vagyon kezelésére. Valóban, nem állítható, hogy a nyugdíjasok olyan királyfiról álmodnának, mint az OTF. De azt sem hiszem, hogy mondjuk az ÁVÜ mint vagyonkezelő lehetne a herceg a fehér lovon.

Korábban szó volt a régi alkuról s arról, hogy a nyugdíjrendszer rovására enyhítettek időlegesen más problémákat, például a korengedményes nyugdíjazással. Gondoljunk arra (tudom, hogy csupán ennek a kiemelése leegyszerűsítés), hogy a korengedményes nyugdíjazás milyen nagymértékben szolgálta a korábbi gazdasági elit érdekeit, s biztosította számukra a munkaképesség megőrzése mellett a magas nyugdíjat.

Vajon a vagyonátadás szabotálása mögött nem az húzódik-e meg, hogy egy új alku van kibontakozóban? A privatizálandó vagyonra aspiráló rétegeknek riválisa a társadalombiztosítás. S ha már egyszer, kétszer, háromszor lehetett a TBR-re hárítani a feszültségeket, miért ne lehetne most is? Hány „áthárítást” él még túl a társadalombiztosítás? (A kérdés akkor is jogos, hogy a költségvetés aligha teheti meg, hogy vészhelyzetben ne vállalja át a kiadások jelentős részét.)

S ha valaki úgy véli, hogy a mai OTF-nek, de még a választásokkal esetleg létrejövő társadalombiztosítási önkormányzatoknak sem szabad vagyont átadni, akkor is ott a lehetőség, hogy az önkéntes pénztárak részesedhessenek a vagyonból. (Ez elsősorban az elismert pénztáraknál jöhet szóba.)

Szakemberek helyett gazemberek

A Fidesz és az SZDSZ fölvetette, hogy a pénztárakat felügyelő szerv ismét csak az államapparátust növeli, ami nemcsak többletkiadással jár, de hiányoznak a felügyeletet ellátó szakemberek is. Ennél sokkal fontosabb – és sokkal kényelmetlenebb –, hogy maguknak a pénztáraknak az irányításához sincs meg a megfelelő szakértelem.

Gondoljunk a kereskedelmi bankok példájára, ahol sokak szerint ma a hálózatfejlesztés legszűkebb keresztmetszete a szakemberhiány. A legkatasztrofálisabb a helyzet a takarékszövetkezeteknél, amit azért is fontos emlegetni, mert a pénztárak száma várhatóan csak a takarékszövetkezetek számával lesz majd összemérhető. Nagy biztonsággal megjósolható: ha gyors lesz a pénztárak fölfutása, akkor azok nem csekély része gazemberek és/vagy hülyék kezébe kerül majd, s tucatjával viszik majd csődbe a pénztárakat. Márpedig Csehák Juditnak igaza volt a vitában: a biztosítási pénztárak piaca bizalmi piac.

Ha csak teheti valaki, akkor ma kivonja jövedelmeit a társadalombiztosítási járulékfizetés alól. Miért ne tenné: a tapasztalatok szerint az állam nem tudja garantálni, hogy a járulékfizető nyugdíjasként visszakapja befizetéseit! A TBR egyensúlya nagyrészt akkor állna helyre, ha érdemes volna bevallani a jövedelmeket. Ha – például az önkéntes pénztáraknál – az adókedvezmények a bevallott, tehát járulékköteles jövedelmek emelkedésével sávosan nőnek, ha a nyugdíjat mondjuk tizenöt év keresete alapján állapítják meg (természetesen valorizálva a jövedelmeket), ha az adóalap bevallásával lehet kedvező hitelekhez jutni.

S visszatérve a lehetséges alkukra: elképzelhető a magas jövedelmű értelmiségi réteg, a privatizálandó vagyonra vágyók és a fiatal generációk magabiztos rétegének csendes paktuma: áttérni a várományfedezeti elvre úgy, hogy nem veszít más, csak a negyven éven felüliek döntő többsége.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon