Skip to main content

Egy vagy három Jugoszlávia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Bosznia-Hercegovina, Crna Gora, Horvátország, Macedónia, Szerbia, Szlovénia


A fellélegzés bizonyára még nagyobb, észlelhette a konferenciáról tudósító újságíró, ha a találkozó résztvevőit igazán érdekelni tudja bármi más, mint a jugoszláv válság, amelyet a tanácskozók sürgősen megoldandónak tartottak. „A mérleg serpenyőjébe Európa súlyát kell dobni”  hangoztatta Kohl, és ezt Mitterrand a másik nagy szemponttal egészítette ki: „A demokrácia fontos exportcikke az Európai Közösségnek”, a válságot békés úton, az önrendelkezés szempontjainak tiszteletben tartásával kell rendezni.

A nyilatkozatokat tett követte, mégpedig szokatlanul gyorsan. Már pénteken, ebéd után a levegőbe emelkedett egy olasz katonai repülőgép, fedélzetén a „Trojkával”: a most, az ezelőtt és az ezután elnöklő ország külügyminisztereivel, azaz: a luxembourgi Poossal, az olasz De Michelisszel, a holland Van den Broekkel.

„Bizakodó vagyok, mert még Milosevicstől is azt hallhattam, hogy a XXI. század küszöbén nem akarnak visszacsúszni a XIX. századba.” E mondat már szombat délután hangzott el, a csúcs befejezését követő sajtóértekezleten a luxemburgi külügyminiszter, a Belgrádból, Zágrábból visszatérő Trojka vezetőjének szájából. Hét órán át tárgyaltunk, mondta Jacques Poos. Beszéltünk Markoviccsal, Loncsavval, Miloseviccsel, Tudjmannal, Kucsannal. Valamennyien elfogadták az Európai Tanács, vagyis a Luxembourgban megjelent tizenkét vezető három pontból álló követelését: 1. A Szlovéniára támadó katonák térjenek vissza a laktanyákba. 2. Horvátország és Szlovénia fogadja el az eredetileg Markovics szövetségi miniszterelnök javasolta három hónapos moratóriumot, várjon a kinyilvánított függetlenség gyakorlati megvalósítását szolgáló lépésekkel. 3. Szerbia ne akadályozza tovább, hogy a horvát Meszics, a jugoszláv államszövetség soron következő elnöke elfoglalja helyét az őt megillető székben. A meggyőzésnek – közölte a luxembourgi diplomata – fontos eszköze volt a bejelentés: ha e feltételek nem teljesülnek, a közösség és külön-külön az EK-hoz tartozó államok befagyasztják a Jugoszláviának megszavazott 1,7 milliárd márkás segélyt.

„Ott, a távoli Törökországban”


Az Európai Közösség vezetői úgy érezték, a helyzet magaslatára emelkedtek; elérik, ami az előző héten Bakernek nem sikerült: megakadályozzák a jugoszláv válság további mélyülését. Rendszerint a franciák törekszenek az amerikaiak európai szerepének marginalizálására, de most Kohl is fontosnak tartotta, hogy ne engedjék át más, a „kontinensen kívüli” erőknek a cselekvést. Mi több: úgy érezték, kezdő lökést adtak egy olyan folyamatnak, amely Jugoszlávia állami létét összehangolja a demokráciával, a nemzetek, nemzetiségek önrendelkezési jogával. Tehát síkraszálltak Jugoszlávia megmaradásáért, de gyönge és a konferencia folyamán szemlátomást tovább gyöngülő hittel.

Az Öböl-háborúban tanúsított gyászos színjáték – a közös európai föllépésre való alkalmatlanság – demonstrációja után most tudomására hozhatták a világnak, hogy az európaiak igenis tudnak és akarnak közös külpolitikát folytatni. Kivált akkor, ha őket is megperzselhetik a lángok. A csúcskonferencia két napján sűrűn idézték Goethét, aki Hermann és Dorothea idilljét elbeszélve, a történetet ellentéttel indítja. „Ott a távoli Törökországban” zajlik a háború. A költő távoli Törökországa azonban a mai Jugoszlávia, s a mai tanulság: ha „ott” háborúznak, „itt” Európában sem alakulhat ki idill.

„A Jugoszláviával nem határos európai országok is Jugoszlávia szomszédai” – hangzott el a sajtóértekezleten, és a hozzászólásokból kihallatszott az aggodalom, hogy a balkáni konfliktus lassíthatja, talán a visszájára is fordíthatja az Európai Közösség elmélyítésének és kibővítésének immár egymással nem szembeállított, hanem összhangba hozott politikáját, s túl korai próbatétel elé állíthatja az EBEÉ-t. Vagyis: a harmincöt államot felölelő Európai Biztonsági és Együttműködési Egyezményt, amelyet alig egy héttel a luxembourgi csúcs előtt, a berlini értekezleten alakítottak át csupán egyhangú határozatok elfogadására jogosult tanácskozó fórumból válságkezelési mechanizmussal felruházott cselekvő szervezetté. Más szóval: megerősítették azokat a szálakat, amelyek a Nyugat demokratikus társadalmait biztonságpolitikai szempontból összekötik a Szovjetunióval meg Közép- és Kelet-Európával.

A hosszúra nyúlt sajtóértekezleten a hallgatók kezdték felfogni, hogy Luxembourgban, Berlinben s nem sokkal annakelőtte, a koppenhágai NATO-értekezleten – függetlenül a címkétől – mindig egy és ugyanaz a dolog szerepelt a napirenden: az ipari országok újfajta, demokratikus együttélésének szabályzata… Avagy: Európa még kimunkálatlan, de a kontinens országait máris vonzáskörébe terelő új rendje, amely épp a jugoszláv üggyel kapcsolatban adhat bizonyságot életképességéről.

Az emelkedett gondolatok továbbgondolására azonban nem hagyott sok időt Marko Negovanovics vezérőrnagy, aki a villámgyorsan terjedő riasztó hír szerint ultimátumot intézett Szlovéniához a Jugoszláv Néphadsereg főparancsnoksága nevében. Szlovéniában pedig – közben ennek is híre jött – árulónak minősítették a Trojkának igent mondó Kucsant. Létrejött az ismert helyzet: a nacionalizmus fölszítóját tényleges szándékainál messzebbre kényszerítene az épp őáltala felizgatott közhangulat. Kucsan megriadt, és kijelentette, beleegyezése feltételes, meg kell várni, miként foglal állást a szlovén parlament. Ez jó ürügy volt a szerb Belgrádnak, hogy átmenetileg levegyék a napirendről Meszics elnökké választását, azaz prolongálják azt az állapotot, amelyben nincs polgári főnöke a hadseregnek. Új alkalom nyílt a zsarolásra is: a szerb vezetők kijelentették, csak akkor fogadják el Meszics elnökségét, ha Horvátország és Szlovénia függetlenségét nem felfüggeszti, hanem visszaszívja.

„Marcia su Újvidék”

Ekkor ismét Belgrádban termett a Trojka, és keresztülvitte az Európai Közösség kívánalmainak teljesítését. Hosszú lére eresztve ismertettük a vasárnapi eseményeket, mert lehet, sőt talán valószínű, hogy ezek – s nem a könnyen visszavonható aláírások – az irányadóak a jövőre nézve. A folytatás ugyanis semmi jót nem ígér. A horvát Meszics még el sem foglalta az elnöki posztot, amikor bejelentette: kezdeményezni fogja a szövetségi kormány kérdőre vonását és a hadsereg vezetőinek felelősségre vonását is; ami – figyelembe véve, hogy a fegyverek a hadsereg kezében vannak – nem tekinthető egyébnek provokációnál. Amivel kapcsolatban nem art arra is emlékezni, hogy e hadsereg – függetlenül mai negatív szerepétől – különleges büszkeségét és testületi öntudatát mindmáig egy párját ritkító tettből meríti: Hitler Jugoszláviába menesztett csapatainak kikergetéséből. Kedden aztán még rosszabb hír jött: Szlovéniában kiújultak a harcok, a légierők bombákkal halmozták el a szlovén tévéadókat.

Nem lehet kétség: az igazság teljes mértékben a Vajdaságot, majd Koszovót annektáló Milosevics ellenfeleinek oldalán van. Az általa vezetett „Marcia su Újvidék” már a kezdet kezdetén megmutatta, hogy a végzet embere, s akinek szeme volt hozzá, nyomban látta, hogy végveszélybe sodorja Jugoszláviát. Szerb vezetővé választása – ami magában véve is a Tito utáni Jugoszlávia krízisének kifejeződése volt – a rosszból a katasztrófa felé ígért kitörést. Azt jelentette, hogy az állam legnagyobb köztársasága belső reformok helyett a külső terjeszkedés, a szövetségen belüli imperializmus útjára lép, és ennek szolgálatában kiereszti a szellemet a palackból. Azaz: fölkorbácsolja a nacionalista szenvedélyeket Szerbiában, s ennek akaratlan – de kiszámítható – visszahatásaként a szerbellenes szenvedélyeket az állam más köztársaságaiban. Főleg a hamu alatt parázsló szerb–horvát ellentét lángját lobbantja fel oly magasra, amilyen a második világháború idején volt, amikor a vérszomjas Pávelics vezetését elfogadó horvátok az ördögnek adták el a lelkűket: odaálltak, egyedül Jugoszlávia népei közül, Hitler oldalára.

Az igazság – ismételjük – Milosevics ellenfeleinek oldalán van. De Milosevics szlovén és főleg horvát ellenfelei valahogy nem egészen „méltók” rá, hogy ennyire igazuk legyen. „A regresszív és populista szerb nacionalizmusból fakadó veszélyek nyilvánvalóak” – írja a Corriere della Sera. Ám így folytatja: „Kétségtelen azonban, hogy a horvát nacionalizmusba ugyancsak soviniszta hangok vegyülnek. A szlovén nacionalizmus mérsékeltebb, valamiféle XVIII. századi színezete van, de ők is identitástudatuk megszállottal lettek.”

A pápa – így olvastuk – „szokatlanul direkt és éles formában foglalt állást a konfliktusban »Horvátország és Szlovénia szeretett népeinek« oldalán.” De talán még ennek figyelembevételével együtt sem teljesen helytálló a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerkesztőjének okoskodása. Szerinte azért indokolt a szerbek és horvátok különválása, mert 1054-ben, majd ezer év előtt különvált a katolicizmus és az ortodoxia. Erről a szempontról néhányszor megfeledkeztek Zágrábban, legutóbb például az első világháború után.

Epilógus: A luxembourgi csúcsértekezletről beszámoló tudósító számára a szombat délutáni sajtóértekezlet még aznap este folytatódott. Immár nem Poossal, meg a többi Luxembourg és Belgrád között ingázó diplomatával, hanem civil, bár nem a pályán kívüli emberekkel. Egy német televízió beszélgetésre hívta meg a délszláv nemzetek egy-egy Németországban élő képviselőjét. Okos, higgadt, párbeszédet, kompromisszumot sürgető szavaik meghökkentő kontrasztban voltak a Belgrádban, Zágrábban, Lubljanában felröppenő nyilatkozatokkal. „A nacionalista eufória mindenütt elnyomja az értelem hangját” – hangoztatta a szerb demokrata. Még tovább ment a jó arcú bosnyák értelmiségi, mondván: „a farkasok és sakálok órája ez”. Az aggodalmat keltő eseményeket avval is összefüggésbe hozták, hogy szinte mindenütt kiszorították a vezetésből a józan, mérsékelt elemeket. S különösen elgondolkoztató volt az az érv, hogy semmit sem oldana meg Jugoszlávia felbomlása. A belharc folytatódna és még élesebb lenne. Egy Jugoszlávia helyett három „Jugoszlávia” alakulna ki: Szerbia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina”.

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon