Skip to main content

Keletnémet párttörténet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Vasárnap választások lesznek Kelet-Németországban, az első igazi választások 1932 óta. Az NDK polgárai járulnak az urnákhoz, de az eredmény egész Európa szempontjából fontos. „Mikor és hogyan, milyen föltételek alapján valósuljon meg a német egység?” – mindenekelőtt ebben a kérdésben foglalnak állást a szavazók. Azt ugyanis, hogy fönnmaradjon-e a különálló NDK – a válasznak is tekinthető tömeges exodus után –, végképp megválaszolta november 9-e. A berlini fal megnyitása egyrészt betetőzte, megkoronázta a falak eltávolításáért, a pártállam megdöntéséért (de az NDK létéért is) síkraszálló forradalmi mozgalom sikereit, másrészt levette a napirendről ezt a forradalmat. A Honecker-rezsim megbuktatói háttérbe szorultak, az utca átállt az egyesülés szószólóinak zászlaja alá.

Egy héttel a március 18-i választások előtt, a közvélemény-kutatók nagyon óvatosan nyilatkoznak. A szokottnál is óvatosabban, mert az NDK „szűzföld”; nincsenek előző választások, amelyek viszonyítási alapul szolgálnának. De 3 százaléknál egyik sem ad többet a minap még Berlin, Lipcse, Drezda szinte egész lakosságát mozgósító „Új fórumnak”, és még szerényebb jövőt jósol az Új fórummal szövetségre lépő „Demokráciát most”, illetve a „Kezdeményezés a békéért és az emberi jogokért” mozgalomnak. Kezdetben ehhez a társasághoz tartozott a „Demokratikus Ébredés” csoportja is. De Schnur, a vezetőjük rávette szervezetét, csatlakozzanak a Kohl személyes közreműködésével összehozott szövetséghez, társuljanak a „megtisztított” és a vezetőcsere nyomán szalonképessé nyilvánított keletnémet CDU – a nyugatnémet CDU fiókpártja – és a bajor CSU által földajkált DSU blokkjához.

„Ez az én emberem” – mondta felvillanyozva a kancellár Schnurról. Még a verebek is csiripelték, hogy Kohl őt, és nem de Maiziere-t, a CDU új, tisztességes, a mai nehéz világban kicsit túl tisztességes vezetőjét szeretné látni a választás után megalakuló új keletnémet kormány élén. De nem megy a dolog.

Nemcsak mert a közvélemény-kutatók szerint a szociáldemokraták 30-35 százalék körüli szavazatra számíthatnak, 10 százalékkal többre, mint a konzervatív szövetség, de azért sem, mert Schnurnak (aki immár kórházban ápoltatja magát) kellemetlenségei támadtak. A rostocki rendőrség iratai között jelentéseire és nyugtáira bukkantak. A nyugatnémet belügy úgy vélte, menti, ami menthető: közölte, hogy nekik is dolgozott a fifikás miniszterelnök-jelölt. De valahogy ez sem volt bizalomgerjesztő. A tetejébe jelentkezett Freya Klier és Krawczyk, a neves ellenzéki művészpár. Őket tavaly kizsuppolták az NDK-ból, és védőjük – azaz Schnur – „szorosan együttműködött az NDK állami szerveivel, és zsaroló, félrevezető manővereivel kiűzetett minket az országból”.

A pártharcoknak (keleten és nyugaton) egyik központi témája az egyesülés formája. Közjogi nyelvre lefordítva: a választás a 23. paragrafus és a 146. paragrafus között. Kohl kancellár hívei úgy tartják, a leggyorsabb és legjobb eljárás, ha összhangban az alkotmány 23. paragrafusával, az 1952-es centralizációig fönnálló keletnémet tartományok – Szászország, Türingia, Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt – egyenként fölvételüket kérik az NSZK-ba. A terv ellenzői, a szociáldemokraták meg sokan mások, például Weizsacker köztársasági elnök, a szakaszos és a kölcsönös közeledésen alapuló egyesülés hívei. Ellenzik az „Anschlusst”, az NDK lenyelését szőröstül – bőröstül. Ők a 146. paragrafust kívánják alkalmazni, amely – gondolva a jövőre – új alkotmány kidolgozását írja elő a két német állam egyesülésének esetére.

Kohl azért akarja a lehető leggyorsabb egyesítést – írja az International Herald Tribune –, mert „fél, hogy a saját vereségének kovácsa. Ha a szociáldemokraták – miként várható –, megnyerik a március 18-i keletnémet választást, Kohl szinte azonnal e választás után létre akarja hozni a két állam egyesülését. Mindenképpen meg akarja akadályozni, hogy mindkét Németország szociáldemokratái közös Kohl-ellenes kampányt indítsanak, mielőtt létrejönne a német egység”. A helyzetelemzés (az EHT nevezi így az írást) azt is megállapítja: „a nyugat-európai és szovjet diplomatákat, valamint a politológusokat aggasztja Kohl legnagyobb vágya, hogy a német egyesülés kancellárjaként kerüljön be a történelemkönyvekbe, mert ez elvakítja szövetségeseinek és szomszédainak érzékenységét illetően. Ezzel pedig növeli az amúgy is világszerte észlelhető félelmet, amely szerint az egyesült Németország ismét uralkodni akar Közép-Európában.” Washington – hangoztatja az újság – „az NSZK egyetlen olyan szövetségese, amely megértéssel fogadja, hogy Kohl minden más érdeknél fontosabbnak tartja a mai Lengyelország területéről származó németek kis, konzervatív, de a decemberi nyugat-németországi választások eredménye szempontjából esetleg nagyon fontos csoportjának megnyerését”. Bush azért tanúsít megértés, mert azt hiszi, a CDU vezette koalíciónak fontosabb az amerikai csapatok jelenléte német földön, mint a szociáldemokratáknak. A milánói Il Giornale kifejti: „Washingtonnak meg kell őriznie a szövetség erejét, miközben kidolgoznak egy még csak körvonalaiban látható programot a NATO felváltására egy másik struktúrával, aminek célja ugyanaz: az Egyesült Államok európai jelenlétének biztosítása.”

Az európai szövetségesek túlzottnak tartják a washingtoni külügyminisztérium szempontjait, annál inkább méltányolják a The Washington Post okfejtését. Kohl „egyszerre két úton halad. A külföldnek azt mondja, maradnak a jelenlegi határok, a honi szélsőjobboldalnak azonban jelzi: lehet, hogy fölülvizsgálják a határokat. Vagyis: azt sugallja a szélsőséges nacionalistáknak, hogy az utóbbi 45 év minden kötelezettségvállalása csak időleges, és felülvizsgálandó, ha eljön az egyesülés nagy napja.” Európában úgy érzik: betelt a pohár. A franciák és az angolok, az olaszok, hollandok, belgák, dánok, akik csak taktikából adták beleegyezésüket az egyesüléshez, meg mindazok, akiket bőszít, hogy az egyesülés lefékezi a nyugateurópai integrációt, úgy érzik: most kiereszthetnek némi gőzt a fortyogó fazékból. Ezért állnak ki olyan határozottan Lengyelország mellett. Ezért nem éri be avval Mitterrand, hogy a német parlamentek szavatolják a nyugati lengyel határt. Ezért akarja, hogy Lengyelország még az egyesülés előtt kapjon nemzetközi garanciát. Ő akarja megmutatni, hogy hol a lengyel határ. És még inkább: hogy hol a határ.

Szókimondóak voltunk, bár nyugodtan fogalmazhattunk volna még élesebben is, átvéve a nyugati sajtó zömének hangvételét, de – vigyázat! – azt nem mondtuk, hogy meghiúsul a német egység. Azt sem, hogy Európa nem megy végig az új menetrendben megadott útvonalon. A közös Európai Ház, ahogy Gorbacsov mondja, illetve az új európai architektúra, ahogy Bush mondja, megépül, csak valószínűleg kissé jobban meg kell alapozni. Mert például a Helsinki Záróokmány, amely előírja, hogy a résztvevő 35 országnak egyhangú határozatot kell hoznia, a jelenlegi formájában csak tökéletlenül pótolhat egy hatékonyan működő katonai szövetséget. A német egység megvalósul, de talán nem oly rapidan, nem oly puccsszerűen, mint ahogy Bonnban akarják. Talán nem az „ellen-Genscheré”, azaz Kohl külpolitikai tanácsadójáé, Teltschiké lesz az utolsó szó. „Csodálkozni fog, hogy ez milyen gyorsan megy” – üzent a szovjet külügyminiszternek Teltschik, amidőn meghallotta, hogy Sevarnadze szerint az egyesülés néhány év múlva fejeződik be.

Talán mégsem megy olyan gyorsan. Különösen, minthogy a gazdasági egyesülés elkapkodását is egyre többen ellenzik. Mindkét oldalon. Általános az egyetértés, hogy az egyesülés távlatilag új, jelentős gazdasági expanzió elindítója lehet. De a közvetlen jövőtől félnek mind a két Németországban. Az NDK-ban szoronganak a nyugdíjasok, a takarékbetét-tulajdonosok, a leendő munkanélküliek. Az NSZK-ban új adóktól, az életszínvonal stagnálásától, inflációtól tartanak.

Még nincs eldöntve, milyen alapon egyesül a két ország valutája. A nyugatnémet kormánykoalíció vezetői azt ígérik a keletnémet választóknak, hogy ellentétben a feketepiaccal, ahol hat-hét keletnémet márkát adnak egy nyugatnémet márkáért, egy az egyhez alapon állapítják meg a paritást. Ez megnyugtatja a takarékoskodókat, de figyelmen kívül hagyja a két országban kialakult reáljövedelem közötti különbséget, és a Bundes-bankot tűzoltásra kényszeríti. A bankó-présnek 200 millió márkát kell pótlólagosan kinyomnia, hogy felszívja a nemkívánatos keleti márkamennyiséget. „Az egy az egyhez paritás mellett – írja a The Economist –, az egész NDK megsínylené a túlértékelt valuta okozta hátrányokat. Az NDK nem vonzaná a beruházókat, és a termelékenység által indokolt szint fölé hajtaná a munkabéreket. A következmény: nőne a munkanélküliség. Tehát épphogy nem tartaná vissza az NSZK-ba költözőket, holott Kohl ezt szeretné. Nem maradna más hátra, csak az, hogy az ipart szubvenciókkal halmozzák el, keresztülhúzva a gazdasági reformot. Persze a központi kormány folyósította szubvenciókkal, amelyek aligha népszerűek a bőségben élő, de a jó életet féltő nyugatnémetek körében.”

A mind kevésbé szolidáris érzületű nyugatnémet polgárok félelmeit Lafontaine lovagolja meg, aki március 19-én, egy nappal a keletnémet választás után jelenti be, hogy az SPD jelöltjének tekinti magát. Ő programjának tengelyébe az áttelepülni akarók lebeszélését, elkedvetlenítését állítja. Meg kívánja szüntetni az érkezőknek járó kedvezményeket, azaz eltörli az úgynevezett beilleszkedési segélyeket, megszünteti az „előnyszabályt” a megüresedett munkahelyek betöltésénél, s nemcsak a soron kívüli lakáskiutalást kívánja felszámolni, de a sorrend alapján történőt is. Azt mondja: vegyen lakást a maga pénzén, aki okvetlenül jönni akar.

A keletnémet állampolgárok szorongásait Modrow miniszterelnök – aki egyébként is jóval népszerűbb pártjánál – próbálja népszerűsége növelésére kamatoztatni. Most a végjátékban még gyorsan törvénnyé emeltette, hogy csak az 1972 után államosított magántulajdont lehet visszaperelni, és különböző intézkedésekkel növelte a szakszervezetek jogkörét. Többek közt kimondotta: tilos a sztrájkolókat kizárni az üzemekből. Célja – jelentette ki –, hogy „megerősítse az NDK lakosainak hitét és biztonságérzetét”.

Az ingerült válaszok nem várattak magukra. Stihl a Német Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének, a DIHT-nek a vezetője, követelte, hogy módosítsák a rendelkezést, tegyék lehetővé az 1945 óta elvett üzemek, földbirtokok, ingatlanok visszaadását. Kohl megtévesztési kísérletnek nevezte Modrow javaslatait. A miniszterelnök – mondotta – „gátolni akarja a választókat, hogy jól éljenek döntési szabadságukkal”.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon