Skip to main content

Jalta, avagy az ügyeskedés anatómiája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Tíz évvel ezelőtt Jalta uralta a világsajtót a New York Times-tól a Foreign Affairsen és a Spiegelen át a Magyar Füzetekig. A konferenciáról konferenciára zarándokló boldog szaktörténészek mellett megszólaltak jóformán minden humán tudomány képviselői, volt és leendő politikusok, illetve Közép-Európa kultikus gondolkodói: Kundera, Michnik, Kis János. A „jaltai rendszer” elolvadása óta már nem az a kérdés, hogy miképpen lehet meghaladni a Krímben állítólag meghatározott kereteket, de még mindig eltűnődhetünk azon, hogy min múlik egy nagyhatalmi konferencia sikere vagy kudarca, és hogy a felek ugyanazt értik-e megállapodás alatt, amikor felállnak a tárgyalóasztaltól.

Jalta ma már szimbólum. Sokak számára Münchenhez hasonlóan az árulás fogalmával kapcsolódik össze. Bár a konferencia jegyzőkönyvei évtizedek óta hozzáférhetőek, az eseményt máig belengi a rejtélyesség folklorisztikus köde, különösen Kelet-Közép-Európában, az „áldozatok” körében. A titokzatosság okai között szerepel a jelenlevők benyomása Rooseveltről, akit betegsége – véleményük szerint – már alkalmatlanná tett az érdemi tárgyalásra; Alger Hiss részvétele az amerikai küldöttségben (akiről később bebizonyosodtak kommunista kapcsolatai); valamint az a vihar, amit a konferencia később az amerikai belpolitikában kavart.

Az árukapcsolás: ENSZ–Lengyelország

Ha Jaltát nem pusztán egy hétnapos konferenciának tekintjük, hanem úgy vizsgáljuk, mint egy rövid távú diplomáciai-politikai folyamat egyik állomását, akkor a megállapodások tekinthetők olyan kompromisszumnak, ahol az egyes vitatott területeken nem volt azonos a tárgyalófelek mozgástere. A legtöbb európai geopolitikai kérdést (Németország sorsa kivételével) már alapvetően befolyásolta a szovjet katonai jelenlét. A magabiztos Sztálin jó előre jelezte, miről is kíván tárgyalni. Decemberben újra határozottan elutasította Roosevelt ENSZ-szavazási formuláját, amivel már szeptemberben is zátonyra vitte a Dumbarton Oaks-i konferenciát. Nem sokkal ezután Moszkva elismerte a lublini lengyel kormányt. Az „üzenet” teljesen világos volt: amennyiben Roosevelt ragaszkodik a működőképes ENSZ-hez, cserében fogadja el a „lublini megoldást”.

Természetesen számos más rendkívül fontos kérdéscsoport is felmerült Jaltában. A térség jövője szempontjából azonban a legnagyobb horderejű probléma az volt, hogy Roosevelt miképpen válaszol Sztálinnak Lengyelországot az ENSZ működőképességével összekötő „árukapcsolására”. A kizárólagos lengyelországi szovjet befolyás, még ha csak felületesen érinti is a kérdést, erkölcsileg elfogadhatatlan volt az Egyesült Államokban. Ez azonnal lejáratta volna a „közös értékekről”, az amerikai–szovjet együttműködés távlati lehetőségeiről kialakított és Roosevelt által 1944 során folyamatosan propagált képet. Hasonlóképpen lejáratta, vagy legalábbis dühödt támadásoknak tette volna ki az elnököt magát, hiszen elgondolásai a szövetségesek háborúbeli egységéről és az Egyesült Államok háború utáni nemzetközi szerepvállalásának szükségességéről csak akkor maradhattak népszerűek, ha nem kényszerül a nyilvánosság elé tárni a hatalmi politika realitása és az Atlanti Charta retorikája között feszülő feloldhatatlan ellentmondást.

A február 6-i plenáris ülésen az elnök egyszerre vetette fel az ENSZ és Lengyelország ügyét. A szavazati jog feletti rövid vita után Sztálin – nyilvánvalóan időhúzási szándékkal – meglepetést színlelt az amerikai formulával kapcsolatban (amely sehol sem tért el lényegesen a decemberi javaslattól), és időt kért a behatóbb tanulmányozásra. Ezután Lengyelország került szóba. Roosevelt kissé ügyetlenül megpróbálta elérni, hogy Lvov a lengyel–szovjet határ nyugati oldalán maradjon, de rögtön hozzátette, hogy ehhez „nem kíván ragaszkodni”. Felvetette, hogy alakuljon Elnöki Tanács Lengyelországban, amely a széles rétegeket képviselő ideiglenes kormány megalakításával lenne megbízva. Churchillre maradt a feladat, hogy megfogalmazza a központi gondolatot: „számára sokkal fontosabb Lengyelország szuverenitása, mint határai”. Sztálin nem ment bele az alkuba. Mint mondta, az Elnöki Tanács ötlete ott hibádzik, hogy ezzel a lengyelek feje fölött hoznának létre kormányt. Esetleg – tette hozzá – idehívhatnák a szóba jöhető lengyel politikusokat.

Az éjszaka során Roosevelt a szaván fogta a Generalisszimuszt, és írásos üzenetben kérte, hogy mind a lublini kormányt, mind egyéb lengyel politikai körök képviselőit hívják meg Jaltába. Sztálin a kapcsolatteremtés nehézségeire hivatkozva visszavonta előző napi blöffjét. Mielőtt magukhoz térhettek volna, Molotov árulkodóan pontos időzítéssel bemutatta a lengyel javaslattervezetet. Ennek lényege szerint a lublini kormány „kibővítését” ajánlanák „lengyel emigráns körök demokratikus vezetőivel”. Ellenvetés híján az ülést lezárták.

Pengeváltás és visszavonulás

Másnap, a február 8-i plenáris ülésen Roosevelt tett még egy erőfeszítést a lengyelkérdés elegánsabb megoldására. Elutasította a nyugati Neisse-határt, és újból benyújtotta Elnöki Tanács-tervezetét, méghozzá a londoni kormány, a lublini bizottság és a katolikus egyház egyenlő képviseletével. A defenzívába szoruló Sztálin Churchillre támadt, talán mert az angol–szovjet viszony kézenfekvőbb támadási célpontokat nyújtott, vagy mert a brit miniszterelnök hatását gyanította a váratlan roosevelti keménység hátterében. Kereken elutasította az Elnöki Tanács-tervet, de beleegyezett a választások mielőbbi megtartásába, akár egy hónapon belül is.

A hatás nem maradt el. Földcsuszamlásszerűen megindult az amerikai visszavonulás. A külügyminiszterek másnap reggeli találkozóján Stettinius végleg elejtette az Elnöki Tanács ötletét, és elfogadta Molotov „átszervezés”-formuláját, amelyben az új kormány magját a lublini csoport volt hivatott alkotni. Amerikai támogatás híján Churchill már nem sokat tehetett a plenáris ülésen. Eden felfogásával ellentétben (aki kulcskérdésnek nem a választásokat, hanem az azt kiíró kormány jellegét tartotta) nem ellenezte az „átszervezést”, és miután Roosevelt nem állt ki mellette, némi vita után felhagyott a választások tisztaságát szavatoló garanciák erőltetésével is. Végül csak annyit kért, hogy Mikolajczyk Parasztpártja nyerjen képviseletet az új kormányban. Erre Sztálin nagylelkűen ígéretet is tett. Az utolsó lépést a visszavonulás útján Stettinius tette meg másnap reggel, amikor formálisan is visszavonta a választások nagyköveti ellenőrzésének igényét.

Az eddig vázolt történet azt a látszatot kelti, hogy a roosevelti kérészéletű határozottság szó szerint egyik napról a másikra (8-áról 9-ére virradóra) csapott át az ellenkezőjébe, és teljes amerikai kapitulációval végződött. Kicsit módosul azonban a kép, ha hozzávesszük a tárgyalások másik Kelet-Európára vonatkozó eredményét, a „Nyilatkozat a Felszabadított Európáról” című közös közleményt.

Az értelmezés mint stratégia: mit mondjunk a választónak?

A fellengzős hangvételű nyilatkozatot a State Department állította össze az Atlanti Charta szellemében és arra hivatkozva. A felszabadított népeknek a nyilatkozat jogot ígért arra, hogy szabadon megválaszthatják azt a kormányzati formát, amely alatt élni kívánnak. Az ügyet Roosevelt február 9-én vetette fel, és az ő előterjesztésében még szerepelt egy többé-kevésbé határozott intézményi rend, amely a nagyhatalmi felelősségvállalásból származó cselekvési lehetőségeket lett volna hivatott biztosítani. Sztálin és Molotov számára ez elfogadhatatlan volt. Helyére meglehetősen homályos szövegrész került: „Ha… a körülmények ilyen eljárást szükségessé tesznek, a három kormány haladéktalanul tanácskozni fog egymással azok felől az intézkedések felől, amelyek a jelen Nyilatkozatban lefektetett közös kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek.”

A megfelelően patetikus megfogalmazású és nagyon kevés konkrétumot tartalmazó szövegről sokan megállapították, hogy elsődlegesen az amerikai nagyközönség fogyasztására készült. Hasonló célból vitte magával az elnök a diplomáciában járatlan, ám a belpolitika minden vonatkozását alaposan ismerő harcos „New Dealert”, James F. Byrnest, akit eléggé szelektíven tájékoztatott a konferencia menetéről. De a nyilatkozat célja nemcsak a történtek kozmetikázása volt. Idáig a történet a titkos diplomácia szokásos ügymenetébe illeszkedett. A nyilatkozat azonban tartalmazta azt a fenyegető lehetőséget is, hogy az amerikai (és remélhetően világ-) közvélemény olyan morálisan színezett vonatkoztatási pontot kap, ahonnan megítélhet minden további szovjet politikai és diplomáciai műveletet, egy esetleges konfrontációban pedig a felelősséget a Szovjetunióra háríthatja. A nyilatkozat beemelése új dimenziót nyitott a szövetségesek diplomáciai viszonyában. Hogy ez nem pusztán esetleges hozadéka volt egy bonyolult tárgyalási folyamatnak, azt igazolni látszik a körültekintő szcenírozás, ahogy Roosevelt a konferencia eredményeit választóközönsége elé tárta.

Byrnes még a konferencia befejezése előtt hazaindult, és a közös kommüniké nyilvánosságra hozása után pár órával sajtókonferenciát hívott össze, ahol magabiztos pátosszal ismertette a konferencia két eredményét, az ENSZ-ről szóló megállapodást és a nyilatkozatot, amelyet a „legnagyobb jelentőségű eredménynek” kiáltott ki. Előadásában a nyilatkozat az érdekszférák megszüntetését jelentette, a Lengyelországról szóló megállapodás pedig a nyilatkozat általános elveinek gyakorlati alkalmazását, mivel Lengyelországban „a három nagyhatalom fog őrködni a rend felett, amíg megalakul az ideiglenes kormány, és megtartják a választásokat”. Mindez elég félrevezető volt, és jócskán túlment azon, amit az elnök a konferencián ténylegesen elért. A nyilatkozat nem szólt az érdekszférákról, és közös cselekvés helyett pusztán a konzultáció kötelezettségét írta elő. A hazatérő elnök megerősítette a Byrnes-féle verziót, és a csúsztatások el is érték a kívánt belpolitikai hatást. Egy február 20-i amerikai közvélemény-kutatás szerint a válaszadóknak csak mintegy 9%-a vélekedett úgyt hogy a Jaltában elért eredmények kedvezőtlenek az Egyesült Államok számára. Sztálin viszont egyáltalán nem lelkesedett azért, hogy az amerikaiak megpróbálják „kibeszélni” magukat a tényleges megállapodásokból. Február végén és március elején a Kreml urai úgy döntöttek, hogy kemény fellépéssel bizonyítják, hogy ki is az úr az általuk megszállt területeken. Visinszkij bukaresti ajtócsapkodása és a lengyel tárgyalások megakadása viszont beindította a szakításhoz vezető spirált: mindkét fél a megállapodásokra hivatkozva utasította el a másik politikáját.

Visszatekintve úgy tűnik, Jalta – ha nem is tartozott a nyugati hatalmak diplomáciai mesterfogásai közé – valójában nem döntötte el a régió sorsát. Talán nem is érdemes a mindent meghatározó döntést keresgélni egyik vagy másik oldalon. A katonai fejlemények és a koalíció fenntartásának elsődlegessége akaratlanul is a szovjet terjeszkedés elfogadása felé terelte az angolszász diplomáciát. A történet inkább azt példázza, hogy hogyan ejti foglyul az Egyesült Államok nagy hatalmú elnökét saját közvéleménye és a belpolitikai támogatáshoz nélkülözhetetlen moralista vízió az új világrendről. A fellengzős és konkrétummentes nyilatkozatok ügyes átértelmezése ugyan jó kibúvó, de valódi megoldást nem kínál. Csak megnehezíti a szakítás felelősségének tisztázását, és erkölcsi bátorsággá kozmetikázza az egyébként érthető hatalmi visszavonulást. Ha szimbólum is Jalta, elsősorban nem Európa sokadik felosztását jelképezi, hanem a demokratikus politikai berendezkedés maga teremtette diplomáciai korlátait. A példázat lényege nem a modus vivendi, hanem a modus procedendi.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon