Skip to main content

Mi van a tervezők térképén?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(A regionális tervezés kórtanához)


Az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat, melynek letagadhatatlan érdemei vannak a Gabcikovo–Nagymarosi Vízlépcső terveinek előkészítésében és kidolgozásában, a következő tervperiódusra 500 millió forintot kapott a költségvetésből tervezésre és kutatásra. (Ezt pletykákból lehet tudni, mint ahogy arról is hasonló úton tájékozódhatunk majd, mire fordítja a félmilliárdot az OVIBER.) Hivatalnokok és vezetők szűk körű megbeszélésének tárgya egy ilyen összeg nagysága, rendeltetése, felhasználásának feltételei. Pedig ezt a pénzt nem a hivatalnokok, de még csak nem is az OVIBER teremtette elő, hanem a társadalom. S ennyi pénzből mondjuk 500 lakást is lehetne építeni. Ám ebből az 500 millióból 5 éven keresztül kb. 250 értelmiségi szürkeállományát fogják megvásárolni. Megbízók és hivatali főnökök problémákat fognak megfogalmazni számukra, kérdéseket tesznek föl nekik; 250 értelmiségi megkapja a maga hivatali feladatát. Öt éven keresztül legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint foglalkoznak majd egy-egy részfeladattal, amelynek átlátják a súlyát, amellyel talán azonosulni is tudnak, s ennek megoldásától függ majd szakmai önbecsülésük, előmenetelük. Bizonyára óvakodnak attól, hogy firtatni kezdjék az alapkérdéseket: nem elhibázott-e az a koncepció, amelynek az ő feladatuk egy részét képezi, azt vizsgálják-e valóban, amit kell! Ha valaki mégis ilyeneken töri a fejét, ahelyett, hogy munkaköri kötelessége szerint szorgoskodna, rövid úton megkapja a magáét.

A kutató-tervező apparátuson belül nincs tere más kérdések feszegetésének, mint amelyeket a döntésekbe is beleszóló hivatali tekintélyek megfogalmaztak; az apparátuson kívül meg éppen nincs. A kívülállót azonnal lesöprik az asztalról: „Mi köze hozzá?”

Így kapott az OVIBER valahány milliót az előző ötéves tervben is, azt megelőzően is, s így dolgozhatta ki olyan fényesen a GNV-terveket. A társadalomnak, de még a szűkebb szakmai közvéleménynek sincs semmiféle módja kényszeríteni az OVIBER-t s a többi intézetet, vállalatot, hivatalt: feleljen! Mire fordítja ezt a pénzt? Kiket bíz meg? Milyen feladatokat fogalmazott meg? Nem kerül-e meg minden kényes kérdést, minden várhatóan kritikai hangot? Mitől remélhetjük, hogy nem egy újabb katasztrofális döntés előkészületei folynak?

A regionális tervekből a nyilvánosság elé egy színes térkép kerül: egy elképzelt jövő statikus képe. Néha talán a tervezők is csak ezt a térképet látják folyamatok, történések, emberek, erővonalak helyett, s ennek tökéletesítésén buzgólkodnak. De ennek a „jövőképnek” a kidolgozásánál a terveket senki nem méri az ország reális teherbíró-képességéhez, az egyik térképet senki nem veti össze azzal, ami egy másik regionális terv térképén szerepel. S legkiváltképp nem veszik figyelembe azokat a valóságos folyamatokat, amelyek most, a tervkészítés pillanatában bontakoznak ki tegnapi, mai vagy holnapra előkészített döntések alapján. A regionális tervezés soha nem abból indul ki, ami most történik; holott a jövőnket ez határozza meg. Soha nem arról szól, hogy egy kedvezőbb irányú fejlődés érdekében mit kellene változtatni most a tegnapi, mai, holnapi döntéseken. A ma kedvezőnek vélt kész állapotot vetíti ki valami távoli jövőbe, s ez inkább a jelenben munkáló érdekek elleplezésére szolgál, mint problémáink valós megoldására. Az állampolgárt, akinek munkájából a fejlesztéseket finanszírozzák, akinek a fejlesztések megszabta térben kell élnie, a különböző „jövőképtervekkel” szédítik, s nem engedik a sorsát ténylegesen befolyásoló jelenlegi döntésekhez közel férkőzni. A tervező szakemberek munkájában a már meghozott, előkészített döntések érinthetetlenek, tabuk.

Ha a mai döntések várható következményeit valaki a nyilvánosság előtt feszegetni kezdi, igen rövid idő alatt kihívja a sajtó-rádió-tévé-stopot. Mi lett a GNV-t vitató vélemények sorsa? Mihelyt a kritikai hangok felrázták a közvéleményt, a tájékoztatási hivatal teljes zárlatot rendelt el, aztán a GNV-propagáló cikkek és nyilatkozatok özöne öntötte el a tömegtájékoztatást.

Tegyük világosabbá példával azt, amit a regionális tervezésről állítottunk! Nézzük a tervezett lágymányosi közúti Duna-híd esetét! Az építését szentesítő döntésnek nagy propagandát csinált a hivatalos tájékoztatás,[1] ecsetelve, hogyan fogja a meglévő, mindig zsúfolt hidakat tehermentesíteni, s ezzel számottevően javítani a fővárosi közlekedést. A szakmai közvélemény egy része határozott ellenvéleményének adott hangot, ahol ez lehetséges volt.[2] De hat évig tartó ostrommal azt sem sikerült elérni, hogy a fővárosi tanács megfelelő hivatala világos választ adjon: számításaik szerint mennyibe fog kerülni ez a híd? Milyen további fejlesztéseket vettek tekintetbe, amelyeket a híd felépítése nyilvánvalóan azonnal kényszerítő szükséggé tesz? A hivatal hol 1 milliárdról, hol 2,5 milliárdról beszél, de nem bocsátja a nyilvánosság elé pontos számításait (ha egyáltalán vannak ilyenek), hogy ellenőrizhessük: jól számoltak-e?[3] Körültekintően mérték-e fel az összes további lépéseket? Szinte biztos, hogy nem. A publikált terveken még mindig zűrzavaros, hogyan akarják továbbvezetni a híd forgalmát a budai oldalon. Pedig valahogy meg kell oldani ezt a problémát, és ez pénzbe fog kerülni. De egy új híd a város belsejében, ahol minden utca szűk, csak újabb szűk keresztmetszeteket teremt a rendkívül zsúfolt belső kerületekben, s ez ide fogja kényszeríteni a fejlesztésre fordítható összegek óriási hányadát. Az illetékesek pedig kényszerhelyzetre hivatkozhatnak majd, ami miatt a tervezett fejlesztési arányokat fel kell rúgni. Utakat kell bővíteni, mérhetetlenül költséges felüljárókat kell építeni stb. A teljes beruházás – összes vonzataival együtt – sokszorosan többe fog kerülni, mint amennyi a mostani tervekben szerepel. S ezzel a beláthatatlan jövőbe tolódik majd egy nem budapesti, déli Duna-híd építése, holott ez valóban tehermentesítené a főváros infrastruktúráját, egyszersmind fejlődést indítana el hatalmas, ma stagnáló területeken. E területeket a Duna mindkét partján az fojtja meg – ahogy a sorvadó településeket általában –, hogy nincsen közöttük közvetlen kapcsolat, csak a centrumon át érintkezhetnek. Ha A-ból C-be (D-be, E-be stb.) csak B-n keresztül lehet eljutni, akkor kézenfekvő, hogy iskola, ABC-áruház, hivatal és orvos csakis B-ben legyen, hiszen oda eljárnak A-ból, C-ből (D-ből, E-ből stb.) is. Csakhogy így A-ból, C-ből (D-ből, E-ből stb.) maguk az emberek is B-be igyekeznek; B ismét fejlesztésért kiált, A, C (D, E stb.) pedig haldoklik. A hatalom is B-ben fog koncentrálódni, s a hatalmi testületek önérdekei megint csak B-be szivattyúzzák a fejlesztési eszközöket A, C (D, E stb.) rovására.

Ennek az egész gondolatsornak azonban a tervezésben nincs helye, mivel a tervek jövőképjellege miatt bennük a tér mennyiségileg jellemzett részeire esik szét, ahol a fejlődés irányainak nincs értelme.

Budapest, mondhatni, világviszonylatban is egyedülállóan aránytalanra duzzadt centrum, mely saját növekedési, hatalomkoncentrálódási igényeit százféle eszközzel – többek között a kutatási-tervezési apparátus fölötti hatalmával – rá tudja kényszeríteni a hozzá képest gyarmati sorba kerülő országra. A „vidék” fejlesztésének minősített ipartelepítés nem más, mint az ipari munka kihelyezése a fejlett, tőkeerős országokból a harmadik világ tőkeszegény, függő helyzetű országaiba. A tőketulajdon, az ipar irányítása, a szellemi munka és a jövedelem pedig az anyaországban – Budapesten – marad.[4]

A főleg gazdasági összefüggésekben mozgó gondolkodásunk középpontjában évtizedek óta az a kérdés áll, hogy a piacmechanizmus vagy a merev tervlebontás rendszere képes-e inkább országunk, világunk kedvező irányú fejlődését szolgálni. Szerintem ez a kérdésfeltevés helytelen, és a gondolkodást holtvágányra viszi. Nem mintha nem lehetne egyértelműen állást foglalni a piacmechanizmus mellett, hanem mert ezek egymásnak nem valóságos alternatívái. A valóságban nem a piacmechanizmus áll szemben a tervlebontás rendszerével, hanem a nyitott tervezési-döntési rendszer a zárttal. A nyitottban a hivatal kénytelen nyilvánosan válaszolni a felmerülő kérdésekre; a zártban mindenki csak a merev hierarchia szerint, fölfelé köteles kérdésekre válaszolni, tetteiért, döntéseiért felelősséget vállalni. A nyitott tervezési-döntési rendszer előfeltétele a piacmechanizmus tényleges érvényesülésének is. Különben csupán a piaci játékszabályok alkalmazásáról lehet szó, olyan megfontolásból, hogy a terv érvényesítésének – tulajdonképpen lebontásának – a közvetlen utasításnál célszerűbb, hatékonyabb módszere a piaci szabályozó rendszer.[5]

Világosan látni kell, hogy a tervezési-döntési rendszer zártságának, a társadalom be nem avatott nagyobb része kirekesztésének elvi lehetőségét mindig is magában rejti a tervek merev jövőképjellege.

Szükséges ezért nyomatékosan hangsúlyozni: a tervezési-döntési rendszer zártságát senki nem tekintheti teljesen rajta kívül álló körülménynek, amelyhez csak igazodni lehet. Mert működéséhez az értelmiségnek, mindenekelőtt a tervezők és kutatók légiójának együttműködésére van szükség. Együttműködés az, ha a szakember „fölfelé” nem kérdez, „kifelé” nem válaszol; elfogadja erkölcsi normának, hogy felülről kapott feladatát kell a tőle telhető legtökéletesebben elvégeznie.

Nem kétséges, hogy a zárt tervezési-döntési rendszerben az országnak okozott károkért a hatalmukat, befolyásukat féltve őrző hivatalnokok után az őket kiszolgáló, döntéseiket alátámasztó tervezők, kutatók felelőssége a legnagyobb.

Jegyzetek


[1] Ugyanakkor pl. a Magyarország c. lap még olvasói levél formájában sem kívánt ellenvéleményt közölni.

[2] A vitának teret adott a Figyelő c. gazdaságpolitikai hetilap 1985 februárjától 1985 szeptemberéig.

[3] Pillanatnyilag azt sem tudja senki, mekkora költségekkel számolnak a GNV-nél. Az eredetileg számított, s már akkor is homályos tartalmú költségek mellé újabb és újabb tételek sorakoznak a környezetromboló hatásokat csökkenteni hivatott járulékos beruházások folytán. Amikor a GNV létesítéséről döntöttek, 11–14 milliárdról volt szó, ám a fejlesztési kényszerpályák máris működnek. Az oly hevesen bírált létesítmény az eredeti összegnek a többszörösét fogja lekötni az erőforrásokból. A szakmai pletykák már 80, sőt 120 milliárdról szólnak.

[4] Budapest érdekei kényszerítik ki a balatoni, közvetlenül a part mellett kijelölt nyomvonalú autósztrádát is. Ez a drága építkezés csak arra jó, hogy a Balatont még közelebb hozza Budapesthez, és a főváros maradjon az idegenforgalom központja. Közben az autópálya nemcsak a tó üdülőkörzetét teszi még zsúfoltabbá és forgalmasabbá, hanem a Balatontól délre elterülő megyényi terület életerejét is elszívja. Ez a vidék változatlanul út nélkül marad, települései csak a keskeny parti sávon keresztül tarthatnak fent kapcsolatokat, akár csak egymással is.

[5] Ez az, amit Antal László „szabályozási illúziónak” nevez. (Gazdaságirányítási és pénzügyi rendszerünk a reform útján, KJK 1985.) Kornai János ezt írja: „Nálunk az eleven versenyt íróasztal mellett kiagyalt, bonyolult játékszabályokkal akarják szimulálni – kevés eredménnyel.” (Gazdaságunk helyzetéről és fejlődésünk problémáiról, Kossuth 1985. 39. o.)Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon