Skip to main content

Tömeglélektanból elégtelen

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Illyefalva után


Törzsök Erika: A konferencia címe – Liberális társadalmak születnek – így, kijelentő módban talán kissé megtévesztő, legföljebb egy kérdőjellel lenne bárki számára elfogadható.

Kolumbán Gábor: Kérdőjelekből nem volt hiány: egyes előadók odáig elmentek, hogy még a liberalizmus kelet-európai funkcióját is megkísérelték újradefiniálni, mondván: a liberalizmus itt valami újat, mást kell jelentsen, mint eddig. Nem valamiféle harmadik út lenne ez: továbbra is érvényesülne a liberális értékrendszer és elvi-ideológiai keret, de tartalmát a sajátos gyakorlati helyzetből kiinduló politizálás képezné.

Antifeudális szerződés?

Törzsök Erika: A liberalizmust talán Alin Teodorescu neves román szociológus, a Soros-alapítvány bukaresti igazgatója bírálta ezúttal a legkeményebben: azt állította, hogy a liberalizmus mint politikai gyakorlat zsákutcához vezet. Szerinte a liberalizmus igazi lehetőségei akkor voltak termékenyek, amikor egy feudális társadalomból kellett kitömi, ám most nem antifeudális szerződést kell kötni, hiszen posztindusztríális társadalom felé tartunk. A klasszikus liberalizmus lehetőségei – legalábbis Romániában – szerinte nem adottak, a liberalizmus fogalma pedig végképp kompromittálódott, legfeljebb csak a gazdasági liberalizmus aktuális és életképes. És ezt a leszűkítést – ha eredményesek akarnak lenni – a liberális pártoknak is el kell fogadniuk.

Kolumbán Gábor: Nagyon jellemző volt a liberalizmus romániai – és általában kelet-európai – esélyeit illetően az a vita is, amit Emil Constantinescu egyébként kissé óvatos politikai elemzése váltott ki. (Emil Constantinescu a Romániai Demokratikus Konvenció elnöke, a választási kampányban Iliescu elnök egyetlen esélyes ellenfele volt.) Fontos figyelmeztetése volt, hogy a szélsőséges nacionalista körök nagyobb hatékonysággal vannak jelen a közéletben, mint a liberálisok: régi kommunista kapcsolataikon keresztül új gazdasági társulásokat hoznak létre (ott van például a hírhedt Dacia Félix kolozsvári székhelyű bank), amelyek az agresszív üzletpolitikával szerzett pénzt saját politikai érvényesülésük finanszírozására fogják fordítani. Mindez pedig zavartalanul folyhat mindaddig, amíg a liberális erők kevés gyakorlati lépést kezdeményeznek.

A romániai liberális pártok jelenlegi esélytelensége ugyanis csak részben fakad abból, hogy már eleve hátrányos helyzetből indulnak a politikai versenyben, illetve abból, hogy alig-alig férnek hozzá a médiához, a nagyobb baj a liberális vezetők határozatlansága. Az ellenzéki pártokat vezető politikusok például kampánybeszédeikben belesétáltak politikai ellenfeleik „csapdájába”: ideológiai és általános vitát folytattak konkrét kérdésfeltevés helyett.

Liberális minimum: „minimális állam”

Constantinescu egyik vitapartnere, Horia Rusu, a Román Liberális Párt elnöke pontokba szedte a „liberális minimumokat”, melyek közül a legfontosabb: az „államtalanítás”, a „minimális állam” programja, valamint a teljes intézményi váltás. Ezt a helyi közösségek szintjén kell elkezdeni, hiszen itt tudják a választópolgárok leginkább ellenőrizni az állami pénzek elköltési módját éppúgy, mint képviselőik szerepléseit. Már észlelhető Romániában is, hogy a parlamenti képviselet teljesen elszakadt választói bázisától, ami pedig korrupcióra és manipulatív technikák érvényesítésére ad lehetőséget.

Smaranda Enache, a Polgári Szövetség Pártjának egyik legtekintélyesebb politikusa szerint az átmenet során jelentkező legnagyobb veszély „a történelemből való kiesés”: nevezetesen az, hogy az európai és a modern demokráciákban jól működő parlamenti intézményrendszer Kelet-Európában nem úgy épül ki, ahogyan az eredeti elvek követelik, eltorzul, nem ölt hiteles formát, helyette látszatdemokráciák, „tartalom nélküli formák” születnek.

Törzsök Erika: A liberális elvek és a politikai gyakorlat paradoxona az egész konferencián végighúzódott, de leginkább a második fő téma, a Nemzeti és etnikai problémák körüli polémiát határozta meg.

Kolumbán Gábor: Orbán Viktor mondta ki azt az alaptételt, hogy térségünkben a nemzetiségi kérdés rendezése a stabilitás elsőrendű feltétele, s mint ilyen a liberális pártok számára megkerülhetetlen kérdés: ha nem keresnek és nem találnak új megoldásokat rá, akkor nem a kisebbségi kérdés tűnik el, hanem a liberális pártok.

A négy alapelv

A rendezés axiómája a térség stabilizálása, azaz teljes lemondás a határok módosításáról, ugyanakkor a kisebbségek számára a lehető legszélesebb autonómia biztosítása. Mindeközben négy alapelvet kell érvényesíteni. Először is, az érintett országoknak el kell fogadniuk a kisebbségi szervezetek legitimitását, azt, hogy a kisebbségi társadalmak céljait nem az anyaország, hanem maguk a kisebbségi szervezetek határozzák meg. Második alapelv: a kisebbségi szervezeteknek joguk van részt venni a sorsukat befolyásoló tárgyalásokon, így például az alapszerződések megkötésében is. Ez a tézis „a kisebbségi kérdés nem belügy” állítást pontosítja: kimondja, hogy a külső ellenőrzést a kisebbségi szervezeteken keresztül kell végrehajtani. A harmadik alapelv: a korlátozott önrendelkezés elve, melynek értelmében a térség országainak el kell fogadniuk a kisebbségek önrendelkezéshez való jogát azzal a megszorítással, hogy ez nem ad lehetőséget a határ megváltoztatására. A negyedik, egyben utolsó pont kimondja: a kétoldalú megállapodások felett nemzetközi kontrollnak kell működnie, a nemzetállamok között megkötendő alapszerződés-rendszerek ugyanis nem elégségesek ahhoz, hogy a kisebbségek biztonságban érezzék magukat, és megőrizhessék nemzeti identitásukat.

Törzsök Erika: Vékás János, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének (VMDK) alelnöke szerint az a legfontosabb, hogy jogilag elismerjék a kisebbségi önkormányzatokat, hogy ezek részt vehessenek a belpolitikai döntésekben éppúgy, mint a kisebbségeket érintő nemzetközi fórumokon. A kollektív jogok előtérbe helyezése nem lehet vita tárgya egy létében veszélyeztetett közösség esetében.

Vékás szerint komolyan számot kell vetni azzal is, hogy a térségben a kisebbségek legalább kétféle modellt követnek. Vagy úgy viselkednek, mint a homogén nemzetállamot akaró többségek, melyek a nacionalizmus rendező elvét kívánják érvényesíteni politikájukban, tehát maguk is nacionalista reflexekkel próbálják indentitásukat bizonyítani, miközben politikai követeléseik militáns jelszavakra szűkülnek. A másik modell az, amelyet a VMDK politikusai is követnek: szorongatott helyzetben ők is elemi létfeltételeiket igyekszenek megőrizni, de egyúttal a modernizációs kihívásokra is keresik a megoldásokat. Autonómiát akarnak, de nyitott formákban, s az adott határok között.

A nemzeti elv kudarca

A harmadik téma kapcsán a vitázók az integráció lehetőségeit járták körül. Azokkal szemben, akik szerint térségünk esélyei rendkívül bizonytalanok az európai egyesülési folyamatokban, Kolumbán Gábor a regionális és szubregionális integráció lehetőségeit emelte ki előadásában.

Kolumbán Gábor: Be kell lássuk, hogy a nemzetállamok szintjén folytatott integrációs kísérletek kudarcot vallottak, s most a regionális szint az, amelyik, mint alulról induló kezdeményezés, reményekkel kecsegtet. A területi önkormányzat olyan közösségi önigazgatási forma, amelynek működéséhez a strassbourgi charta alapelvei már többé-kevésbé megfelelő törvénykezési keretet biztosítanak. Ez lehetőséget nyújthat ahhoz is, hogy a térségben lévő kis közösségek, városok, tartományok, megyék a megoldhatatlannak tűnő problémák figyelembevétele nélkül határkérdések és az adott államok közötti vitákon túllépve – teljesen gyakorlati (pl. regionális fejlesztés) hatékony együttműködést alakítsanak ki. A helyi és regionális szint nagyobb hatalmat biztosít az ott élő és működő kormányzatok számára, mint amit egy nemzetállam a szuverenitás korlátozásával hivatalosan nyújthat. Ennek persze van egy feltétele: a nyitottság maximális érvényesítése.

A regionalizmus ugyanis látszólag ellentétben áll a nyitottság elvével és bizonyos globális trendekkel, s így fennáll annak a veszélye, hogy ezek a mikroszintű integrációk zártsághoz vezetnek, s egyfajta gettósodással járnak együtt. Így persze aligha használhatók modernizációs eszközként. Ennek ellenére jelen pillanatban nem látok más kiutat, csupán azt, hogy a különböző identitással rendelkező közösségek intézményesüljenek, s az őket képviselő kormányzatok vegyenek részt a transznacionális integrációban, elsősorban a régió humán és egyéb erőforrásainak koordinációjával.

Az egyetlen túlélési stratégia

A vitában többen megfogalmazták, hogy a térséget nem lehet erőszakkal integrálni. Ez csak akkor lehetséges, ha ezek a közösségek belátják: az integráció az egyetlen életstratégia, sőt egyetlen túlélési stratégia számukra. De ehhez saját erejükből is sok mindent kell tenniük: egy kimutatás szerint például Romániában 1992 végén a fejlesztésre szánt központi juttatásoknak átlagosan több mint felét vissza kellett adni, mert nem volt elegendő számú életképes elképzelés, alkalmazási project e pénzek felhasználására.

Törzsök Erika: A szlovákiai Magyar Polgári Párt jelen levő képviselői is azt hangsúlyozták, hogy a jelenlegi szlovák politikai kurzus közepette szinte utolsó mentsvár számukra az önkormányzati szisztéma: az itt élő kisebbség csak ezen keresztül tud bekapcsolódni a modernizációs folyamatokba, úgy, hogy közben identitását se veszítse el. A konferencián többen megjegyezték, hogy e problémák „liberális megoldásának” megvan az az előnye, hogy képes az egyénben rejlő energiákat is maximálisan fölhasználni.

Kolumbán Gábor: Csakhogy az átmenet, az integráció megvalósításához „kell egy vízió” – ahogy Vásárhelyi Miklós, az SZDSZ parlamenti képviselője fogalmazott. „A liberális pártok sem lehetnek csodavárók” – mondta; átgondolt, józan célkitűzéseket hirdetve, tisztességes, egyértelmű politikát kell folytatniuk, ugyanakkor megalapozatlan ígéretekkel sem szabad bűvészkedni. A liberális alternatíva Közép-Európa számára, úgy tűnik, ma az egyetlen reális perspektíva. Hiba lenne rövid lejáratú taktikai ügyeskedésekkel pillanatnyi előnyöket felvillantó „gyakorlati” szempontok kedvéért lemondani erről a történelmi lehetőségről.

Szerinte térségünkben a választóvonalak nem a társadalmi rétegek, illetve a politikai pártok között húzódnak, hanem ezeken belül: a liberális gondolkodású emberek ellenfelei azok, akik valamiféle parancsuralmat, új tekintélyelvű politikai rendszert próbálnak meghonosítani – függetlenül attól, hogy ezek melyik politikai pártban fejtik ki tevékenységüket.

A kelet-európai térségben a helyzet súlyos, de nem csupán azért, mert a világ számottevő hatalmai látszólag nem törődnek Közép-Európával, hanem inkább azért, mert általános csalódás és kiábrándultság kezd úrrá lenni. Vásárhelyi szerint azonban – s hajlok arra, hogy ebben mélyen egyetértsek vele – a politikusok és az értelmiségiek pesszimizmusa nem indokolt, egyszerűen a probéma rossz kezeléséből fakad. A demokrácia ugyanis nem szilárdulhat meg csupán az elvek puszta meghirdetésével, szükség van egyébre is. Ám a politikai pártok ez alatt a három év alatt tömeglélektanból sajnos elégtelenre vizsgáztak. Az emberek ugyanis nem a politikából ábrándultak ki, hanem az önmutogató, műkedvelő politizálásból.

(A konferencia három rendezője a romániai Európa Liga, a romániai magyarok által fenntartott Civitas Alapítvány és a Fidesz-alapítványként működő Pro Minoritate szervezet volt.)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon