Skip to main content

Helsinki mint folyamat – Európa mint intézmény

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Beszélő: Gyakran hallani olyan véleményt, hogy a helsinki folyamat lezárult, és új együttműködési formát kell kialakítani. A nemzetközi feltételek mennyiben módosítottak a folyamat lényegén?

Hargitai Zsuzsa: Valóban, már 1990 nyarán mindenki úgy érezte, hogy a helsinki folyamat betöltötte szerepét: Európa egységes lett. Ám azt is látnunk kell, hogy ezen kívül nem volt, és ma sincs olyan fórum, mely ilyen körben összegyűjthette volna az államokat. Ráadásul új kihívások is megjelentek: a nacionalizmus, az új államok születése, a további leszerelési tárgyalások problémaköre. Mindezekre csak az EBEÉ csúcstalálkozóján kidolgozott Párizsi Charta adott bizonyos feleletet.

Hadd említsek meg három eredményt, mely azt bizonyítja, hogy e folyamat tovább él. Az egyik a sürgősségi mechanizmus elfogadása, amely gyakorlatilag lehetővé teszi, hogy Európa beleszóljon a kontinens biztonságát fenyegető ügyekbe, beleértve – s ez nagyon fontos – egy-egy ország belügyeit is. Ilyen a jugoszláv válság, ilyen lehetett volna, még januárban – ha hamarabb elfogadtuk volna ezt a mechanizmust – a balti konfliktus. Ne becsüljük le tehát ennek a jelentőségét. A másik eredmény: nemzeti-kisebbségi találkozót hívtak össze. Hosszú éveken át – még két esztendővel ezelőtt is szentségnek számított, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogai az általános emberi jogok körébe tartoznak. A helsinki folyamat képes volt arra, hogy elérje: a nemzeti kisebbségekkel igenis külön kell foglalkozni. A harmadik említésre méltó eredmény: a folyamaton belül létrejött egy politikai-konzultációs mechanizmus, amely rendszeres párbeszédre ad alkalmat politikai-igazgatói szinten, olykor külügyminiszteri szinten is.

Beszélő: Azért engedje meg, hogy mégis szkeptikus legyek: a helsinki deklarációban oly fontos szerepet betöltő stabil határok mítosza szertefoszlott, mi több, itt-ott fölmerült már a határok erőszakos megváltoztatásának szándéka is…

H. Zs.: Nézze, tizenhat évvel ezelőtt sikerült olyan jól elrejteni a határok megváltoztathatóságával kapcsolatos kötelezettségeket, hogy máig is csak kevesen vették őket észre. Az egyik elv valóban kimondja, hogy a határok sérthetetlenek. Egy másik azonban azt is kimondja, hogy a határok igenis megváltoztathatók, de senkinek sem lehetnek olyan területi követelései, melyeknek erővel kívánna érvényt szerezni. Ez a mondat a helsinki nyilatkozatnak a szuverenitásra vonatkozó részében szerepel; megszövegezésének pillanatában kizárólag a német egyesítésre vonatkozott: a határok megváltoztathatók, békés módon, megegyezéssel, a nemzetközi joggal összhangban. Nem mond ellent tehát az eredeti nyilatkozatnak az sem, ha a határok megváltoztatásáról beszélünk. A határok természetesen megváltoztathatók, persze csak kölcsönös akarattal. Az erőszak alkalmazása azonban már a helsinki kötelezettségeket sérti, s az ilyen határváltoztatást nem ismerik el a részt vevő államok. Mindez megerősítést nyert – egyebek mellett – a tizenketteknek a jugoszláv válsággal kapcsolatos nyilatkozataiban is. E nyilatkozatokban fehéren-feketén az áll: az EBEÉ részt vevő államai nem ismerik el az erőszakos határváltoztatást – és látja, most már tovább mentünk, minthogy belső határokról is beszélünk.

És most csak Jugoszláviát említettem, de itt van a Szovjetunió is, ahol nagyon sok belső határ van, s a nemzetiségi helyzet olykor völgyenként változik. Ha csak egyetlenegy alkalommal beleegyezne a világ az erőszakos változtatásba, az globális következményekkel járna.

Beszélő: Szeretnék visszatérni néhány szó erejéig mégis a helsinki folyamatra. A felmerülő újabb konfliktusok fényében várható-e a meglévő mechanizmus bővítése, módosulása?

H. Zs.: Mindenki azon töri a fejét, hogyan lehetne ezen változtatni. Egy dolgon azonban – véleményem szerint – nem szabad változtatni: a sürgősségi mechanizmuson belül a konszenzusos döntésen. Ha ez nincs, akkor nem tudunk érvényt szerezni a döntéseknek. Az emberjogi mechanizmuson belül is sor fog kerülni bizonyos fokú változtatásra, mindjárt most a moszkvai konferencián. Magyarország, számos más országgal együtt – Ausztria, Norvégia, Svédország –jelentést tevő rendszert javasol. Akár egyetlen ország kérésére is független szakértők utaznának egy másik országba, s jelentést készítenének az ottani emberjogi helyzetről. A harmadik – e téren szóba jöhető – mechanizmus a viták békés rendezésének mechanizmusa, melyet ez év januárjában, La Valettában dolgoztunk ki; ez is tovább fog fejlődni, mégpedig a harmadik fél kötelező érvényű bevonásának erősítése irányába.

Beszélő: Úgy tudom, hogy a magyar álláspontban évek óta kulcsszerepet játszó kisebbségi kollektív jogok fogalmát tulajdonképpen nem sikerült elfogadtatni a világgal. Várható-e, hogy lemondanak ennek szorgalmazásáról?

H. Zs.: Az előző években a kisebbségi kérdések egyszerűen az emberi jogok témájához voltak „csapva”. 1989-ben, nehéz munkával érhettük csak el, hogy a téma – ahogy mondani szokás – terítékre kerüljön. Mára azonban senki sem tekinti kizárólagos magyar ügynek, trianoni ábrándok tükörképének, nem utolsósorban azért, mert bebizonyosodott: másutt is hasonló élességgel vannak jelen ezek a problémák. Hogy csak néhányat említsek: szerbek Horvátországban, albánok Szerbiában, gagauzok Moldáviában… Mindez azt bizonyítja, hogy nem hiába küszködtünk, például a koppenhágai találkozón, ahol 35 országnak megfelelő normákat kellett kidolgoznunk. Nem voltak értelmetlenek a genfi – kifejezetten a kisebbségeknek szentelt – találkozáson kifejtett erőfeszítések sem.

Emellett természetesen fontos más utakat is be kell – mintegy párhuzamosan – járni: az általános emberi jogokét, a diszkrimináció-mentességét, a határokon túli együttműködését.

És még valami: az európai biztonsági folyamat nemes gondolata, hogy egységes kötelezettségeket fogadtasson el, de lehet, hogy ezen mégis változtatni kell majd. Lehet, hogy Kelet- és Közép-Európa számára speciális kötelezettségeket kell kidolgoznunk, melyeket azonban valamennyi államnak el kell fogadni.

Beszélő: Az emberi dimenzióról már tartottak EBEÉ-konferenciákat, 1989-ben Párizsban, 1990-ben Koppenhágában. Véleménye szerint, miben fog különbözni ezektől a mostani moszkvai konferencia?

H. Zs.: Koppenhágában az általános demokratikus értékek, a jogállamiság értékei kerültek szóba. Moszkvában azt kell végiggondolni, mit tud tenni a helsinki folyamat az európai egységes értékek felvállalása közepette. Képes lesz-e ez a 35 – s remélem Moszkvában a baltiakkal már 38 – ország arra, hogy zárt vagy nyitott üléseken fölemlegessen egymásnak egy-egy végrehajtási hiányosságot?

A másik feladat – tekintettel a Szovjetunióra, Jugoszláviára stb. – az lesz, hogy tisztázzuk: milyen kapcsolat van a népek önrendelkezése és a demokrácia között; milyen kapcsolat van a határok békés megváltoztathatósága és a kisebbségi jogok között? Milyen célokra lehet fölhasználni a fegyveres erőket, mennyire kell és lehet ellenőrizni a hadseregeket? Belső konfliktusok esetén hogyan lehet elérni az emberi jogok tiszteletben tartását, miként lehet a humanitárius segélyeket eljuttatni a megfelelő régiókba? Moszkvában tehát nagyon is gyakorlatias ügyekkel fogunk foglalkozni: az új államok születésének, s ezen belül az egykori állami szuverenitások visszaszerzésének kérdéseivel.

Beszélő: A korábbi konferenciákon, Koppenhágában éppúgy mint Genfben, ön tagja volt annak a nagyon szűk bizottságnak, mely a záródokumentumot megszövegezte. Hogyan készül fel a mostani konferenciára? A puccs ténye módosított-e valamit az előkészületeken?

H. Zs.: A puccs következtében nagyon örvendetes tény fog bekövetkezni Moszkvában: három új taggal fog bővülni a helsinki államok köre, a balti államokéval. Ez már önmagában jelentős változás; felmerül tehát a kérdés, lehet-e ebben az újabb körben – mely ráadásul még tovább bővülhet – igazi, érdemi tárgyalásokat folytatni? Felbomlottak a blokkok; nem is oly rég még egymás mellett ténykedett a NATO, a semlegesek és a Varsói Szerződés.

A másik probléma – miként azt orosz kollégáink szorgalmazzák –, lehet-e garanciákat kidolgozni annak megakadályozására, hogy a totalitariánus rendszerek visszatérhessenek; lehet-e papírra vetni olyan jóindulatú politikai kötelezettségeket, amelyek kiveszik a fegyvert azok kezéből, akik a régi megoldások hívei?

Hasonló fontosságú problémakör – már említettük – a fegyveres erők ellenőrzése. Először, amikor ennek gondolatát fölvetettük, megmosolyogtak bennünket. Most, július elején fogalmazta meg először egyik magyar kollégánk, hogy tárgyalni kellene az erőszakról való lemondásról a belügyekben is; minthogy eddig csak a külügyeinkben „mondtunk le” róla. Elnéző mosoly következett, s némi célzás arra, hogy: márpedig rendőrségre szükség van. Most viszont, miután elszabadult a jugoszláv válság, s miután augusztus 20-a hajnalán egy rendkívüli bizottság létrejöttére ébredtünk, a mosoly egyre inkább lehervadt a kollégák arcáról. A téma tehát végre terítékre került.

Beszélő: Az eddigi helsinki értekezletek kimunkált forgatókönyv és szereposztás szerint zajlottak. A téma szakértői mellett nem kormányzati tényezők, úgynevezett NGO-képviselők (Non-Govourmental Organisations = nem kormányzati szervezetek) is részt vettek ezeken. Érvényben marad e gyakorlat a későbbiekben is?

H. Zs.: Nagyon szeretnénk, ha „zavarnának” minket a nem kormányzati szervezetek képviselői. Az utóbbi időben nagyon kevesen jelentkeznek nálunk, kevés a kérdés, a szemrehányás, és sajnos kevés az ötlet is. Ráadásul az NGO-k ott, a konferencia helyszínén más delegációkkal is találkozhatnak, s közvetlenül mondhatják el észrevételeiket, gondjaikat. Azaz lobbyzhatnak is.

Az utóbbi időben a parlamenti képviselőket is szeretnénk bevonni a helsinki folyamatba. Már Koppenhágában is voltak képviselők, s egy hatpárti parlamenti küldöttség részt vett a genfi kisebbségi szakértői értekezleten is. A parlament emberjogi bizottsága pedig meghívást kapott a moszkvai találkozóra.

Ami pedig a kérdésében szintén említett „forgatókönyvet” és a hivatásos szakértőket illeti, nos hát elmondhatom: mindannyiunkat meglepett ez a helsinki boom. A múlt év júniusában – mint mondottam – mindenki szkeptikusan figyelte a folyamat jövőjét. Azóta a külügyminisztériumok ismét izgatott munkába fogtak: mindenütt lázasan keresik a helsinki-szakértőket. Nálunk is történtek lépések: ezért jött létre az Európai Együttműködési Főosztály, mely a helsinki folyamattal, valamint az Európa Tanáccsal foglalkozik, ezzel szeretnénk – legalábbis magyar részről – megelőlegezni a folyamat és a tanács közötti kapcsolatot. Szeretnénk ugyanis, ha a folyamatosság biztosítva lenne.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon