Skip to main content

Mit képvisel a Beszélő?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változatA törzsgárda egy része: Szilágyi Sándor, Eörsi István, Iványi Gábor, Kőszeg Ferenc
A törzsgárda egy része: Szilágyi Sándor, Eörsi István, Iványi Gábor, Kőszeg FerencMajdnem pontosan hét éve annak, hogy napvilágot látott a Beszélő első száma. Bevezetőjében azt írtuk: Magyarországon látszólag nem történik semmi. Mintha csak két törpe kisebbség – a demokratikus ellenzék és a hatalom – polemizálna egymással a hallgatag többség feje fölött. De valójában a többség egyre kivehetőbben zúgolódik, mi ezt a tompa morajlást szeretnénk visszaadni és értelmezni.

Nem képzeltük, hogy a Beszélőből maga a nép fog beszélni. A nép mint egyet akaró, elsöprő többség, tudtuk jól, csak kivételes alkalmakkor szólal meg, és akkor sem kiválasztott személyek által, hanem a kollektív cselekvés változatos formáiban: tömegtüntetéseken, barikádokon, szabad választásokon. Nem tettünk hát úgy, mintha lapunkban a társadalom már most kimondaná azt, amit saját maga majd csak akkor lesz képes kimondani, ha a lakosságból valóban társadalommá szerveződik. Inkább egy politikai szemléletet próbáltunk a nyilvánosság előtt képviselni. Meg akartuk törni a közmegegyezés kádárista mítoszának sajtómonopóliumát.

Mit állíthattunk szembe ezzel a mítosszal? Mindenekelőtt azt a meggyőződésünket, hogy az eltelt negyedszázad nem tette túlhaladottá az 1956-os forradalom céljait. Igaz, a magyar társadalom nem követelte a többpártrendszert, a semlegességet, az önkormányzatokat, de nem azért, mintha történelmi problémái e nélkül is megoldódtak volna. A kollektív felejtés, azt tartottuk, nem lehet teljes és végleges; az ügy, amelyért annyian áldozták életüket, újra napirendre fog kerülni.

Ezt nem a Beszélő mondta ki először; a Beszelő csupán kinyomtatta a demokratikus ellenzék közös hitvallását. S még csak nem is egyedül: a ’80-as évek egész független sajtója ’56-os alapon állt. Volt azonban valami, amiben újat hoztunk az ellenzék korábbi politikai gondolkodásához képest, s ami később is megkülönböztetett a szamizdatlapok egy részétől (javunkra-e vagy sem: nem a mi dolgunk eldönteni). Mi úgy ítéltük meg, hogy az ’56-os elvek lobogtatása önmagában nem elég. Nem elég világgá kiáltani, hogy a közmegegyezés – mítosz. Arról is számot kell adni, hogy ez a mítosz miért lehet sikeres. Meg kell értenünk az ’56-ról való lemondás indítékait, azokat is, amelyek nem a félelemben gyökereznek. Ha nem így teszünk, a demokratikus ellenzék kicsiny, elszigetelt szekta lesz. Mert ha az emberek azt hallják, hogy valaki nyíltan követeli a Varsói Szerződés felmondását vagy a szabad választásokat, sokuk szívét melegség tölti el, de a politikai fantáziájuk nem lendül mozgásba. Ne felejtsék: ezt az évtized elején írtuk.

A magyar társadalom, ha a rendszert nem fogadta is el, annyi katasztrófa, véráldozat és belső meghasonlás után nyugalomra vágyott. A ’45 és ’50 között fölemelkedett rétegek meg akarták szilárdítani új társadalmi helyzetüket, élvezni akarták az előrelépés szerény előnyeit. A deklasszáltak, félresodortak vissza akartak illeszkedni. A sorozatos üldöztetések áldozatai meg akartak kapaszkodni a polgári életben. És mindenki azt akarta, hogy legyen vége az örökös kampányoknak, a mozgósításoknak, a mindennapi élet szakadatlan feldúlásának, az ideológia rémuralmának. Az ország nem eszmények után sóvárgott; azt szerette volna, hogy békén hagyják. Ezt nagyjából meg is kapta a Kádár-kurzustól. A ’60-as évek konszolidációja után a többség egyre zavartalanabbal élhette a magánéletét, cserében azért, hogy a politikát viszont a pártra hagyta. Minden javulás privatizálódást jelentett: nemcsak a háztartások gyarapodása, nemcsak a kiegészítő gazdaságok megjelenése, nemcsak a mozgási szabadság növekedése. A kultúra és a tudomány is úgy fejlődhetett, hogy magánüggyé vált, egyre jobban lefűződött a politikáról. A nyílt konfliktusok elkenésére, a feszültségek alacsony szinten tartására törekvő kádári vezetés részint tudatosan támogatta ezt a folyamatot, részint nem tudott ellenállni neki. A társadalom nyugalomvágya találkozott a hivatalos politika kisszerűségével, és ez a találkozás a XX. század leghosszabb, legszervesebb fejlődési periódusát adta Magyarországnak.

De ez a fejlődés féloldalas volt, és 1968–69 után egyértelműen befulladásra ítéltetett. Mindenki érezte, hogy valami nincs rendben. A magánélet felvirágzásának évtizedeiben széthullottak a családok. A második gazdaság elburjánzása fölemésztette a benne résztvevők szabadidejét, aláásta egészségüket. Az ingyenes orvosi ellátás rájuk kényszerítette a hálapénz intézményét. A formális cenzúra visszavonulása maga után hagyta a megalázó öncenzúrát. A külföldi hitelekből fönntartott életszínvonal-emelkedés nem feledtethette, hogy a magyar ipar krónikus betegségben szenved, és az infrastruktúra gyarmati szinten sorvadozik. A háttérben pedig ott voltak az elhallgatott történelmi bűnök, s a hallgatás fátyla mögött az újabbak is: papok és lelkészek sorozatos perbe fogása, mezőgazdasági és agráripari vezetők gazdasági műperei, évi 100-200 izgatási ügy, a lelkiismereti fegyverelutasítók bebörtönzése, aztán a demokratikus ellenzékhez csatlakozók állásvesztése. Az emberek örülni akartak a Kádár-korszak csöndes gyarapodásának, de nem tudtak tiszta szívvel örülni. Nem volt még talán fejlődési korszak, amely felszabadult jó érzés helyett ennyi cinizmust, fásultságot, demoralizálódást szült volna.

Mi ebből a kettősségből indultunk ki. Elsősorban azokhoz igyekeztünk szólni, akiket nem elégítettek ki a Kádár-korszak kétes örömei. Meggyőződésünk volt, hogy a látszat ellenére nagyságrendekkel többen vannak, mint azok a kevesek, akik máris készek voltak új magatartási mintákkal kísérletezni. Mit mondhattunk nekik?

Először is azt, hogy egyre kevésbé éri meg a régi magatartási mintákat követni. A nyugodt befelé fordulás feltételei eltűnőben vannak, az ország gazdasági válsághoz közeledik. A konfliktusok elkenését célzó kádári politika nem folytatható tovább, mert nem lesz miből egyszerre kielégíteni minden zúgolódásra képes réteget. Minél később következik be a szakítás, annál nehezebb lesz. Másodszor, a szakításnak nem okvetlenül kell az ’56-os célok azonnali, közvetlen napirendre tűzésével kezdődnie. Végrehajtható a fordulat viszonylag stabil, rendezett körülmények között is. A kádári politika lényege az volt, hogy a társadalom apránként adagolt engedményeket kapott, nem nyert törvényekkel és intézményekkel körülbástyázott, megvédelmezhető jogokat. Ez kétségkívül megkönnyítette a stabilitás fenntartását; a vezetés nyugodtan kísérletezhetett kisebb változtatásokkal, tudván, hogy bármit bármikor visszavehet. De mi úgy véltük, a stabilitás, a fokozatosság megőrizhető akkor is, ha többé nem fogadjuk el, hogy a játékszabályokat felülről diktálják. Jogokat kell követelnünk magunknak, de nem okvetlenül mindjárt kezdetben a demokratikus jogok teljességét. Lehet lépésről lépésre haladni úgy is, hogy a párt közben aláveti magát a mindenkire egyformán kötelező törvényeknek, hogy a jog uralkodik, nem az uralkodásban elnehezült diktátorok.

Ezt először 1982-ben írtuk le. 1983-ban adtuk közre első programvázlatunkat,[SZJ] amely az akkori helyzetből kiindulva próbálta körvonalazni, hogyan lehetne megtenni a lehetséges fordulat első lépéseit. 1987-ben jelentettük meg a Társadalmi Szerződést.[SZJ] Ez nemcsak részletezőbb volt a ’83-as szövegnél, de már egy jóval haladottabb politikai helyzetre válaszolt. 1982–83-ban még nem voltak számottevő politikai erők a színen, amelyek túltették volna magukat a konszolidáció magatartási szabályain. Olyan közönséghez kellett szólnunk, amely még nem volt meggyőzve róla, hogy a kádári politika kimerítette a tartalékait, és egyáltalán nem hitt benne, hogy a független, jogtudatos fellépésnek esélye lehet a politikai sikerre. Még nem voltak adva a lélektani feltételek a fordulathoz. Ezért, nem zárva ki a lehetőséget, hogy a Kádár személye körüli vezetés megújulhat, úgy érveltünk, hogy a megújulás nem indulhat felülről. A kezdődő hanyatlás csak akkor állítható meg, ha a társadalom többé nem engedi át a politikát a pártnak. A nyomásnak alulról és kívülről kell jönnie. Azt igyekeztünk megmutatni, hogy már viszonylag szerény követelések is új fejlődési pályára állíthatnák át az országot.

1987-ben a ’83-as programvázlat már idejét múlta. Már nemcsak a demokratikus ellenzék követelt egyértelmű, törvényben rögzített és intézményekkel védett jogokat, s a politizáló közvélemény messze túl volt a Beszélő négy évvel korábbi kompromisszumos javaslatain. Időközben az is eldőlt, hogy a kádári vezetés nem újítással, hanem teljes megmerevedéssel válaszol a rá nehezedő nyomásra. Ezért a Társadalmi Szerződés sokkal messzebb ment, mint vázlatos elődje. A kezdő lépéseknek az az együttese, amelyet itt körvonalaztunk, már szabad szemmel is meghosszabbítható a többpártrendszerű demokrácia felé. Az egyik oldalon az állampárt hatalmának törvényes korlátozása, a másik oldalon az egyesülés, a sajtó és a képviselői csoportalakítás szabadsága: az így beinduló fejlődésvonalak összetalálkozásából fokról fokra létrejöhet a parlamenti pártpluralizmus. Ez volt a Társadalmi Szerződés alapeszméje a közeljövőre nézve. De legalább ekkora jelentőséget tulajdonítottunk annak, hogy mindjárt az első bekezdésben kimondjuk: Kádárnak mennie kell. A követelésben sokkalta súlyosabb üzenet volt, mint hogy a pártfőtitkár ideje lejárt. Kádár személyében testesítette meg az 1956–57-es restaurációval kezdődő korszakot. Elkerülhetetlen bukása a korszak végét szimbolizálta.

Amikor aztán, pontosan egy évvel a Társadalmi Szerződés megjelenése után, valóban menesztették Kádárt, átszakadtak a gátak. A követelések szintje egyre emelkedik. A pártvezetés ellenálló-képessége csökken. A sajtó gyeplőjét elengedték, a politikai tüntetések és egyesülések kezelésében tétovának és következetlennek bizonyulnak, a társadalmi önszerveződés kézbevételére szánt törvénytervezeteket nem voltak képesek megvédeni; még abba is belementek, hogy törvénybe foglalják a többpártrendszer elvi lehetőségét. Ez már nem az a helyzet, amelyben a Társadalmi Szerződés fogalmazódott. A tényleges fejlődés sokban hasonlít arra, amit javasoltunk és prognosztizáltunk, és talán valamelyest maga a Társadalmi Szerződés is hozzájárult a változáshoz. De akárhogy is, a parlamenti pártpluralizmus most már nem a politikai kibontakozás távlati horizontja, hanem közvetlen harci kérdés. Ennek csak örülhetünk.

Azonban higgadt fejjel szembe kell néznünk a helyzet kockázatos voltával is. Magyarországon ma nincs hatalmi egyensúly, és nincsenek széles körben elfogadott politikai játékszabályok, amelyek a közeljövőt kiszámíthatóvá tennék. A demokrácia tábora nem abból meríti erejét, hogy nagy tömegeket képes szervezetten mozgósítani, hanem a pártállam gyengeségéből. Nem tudhatjuk, az ország gazdasági állapotának – egyelőre úgy látszik – feltartóztathatatlan romlása milyen magatartást fog kiváltani a politikailag döntő súlyú ipari munkásságból. Éppúgy lehetséges, hogy jelentős munkásrétegek csatlakozzanak a szerveződési mozgalomhoz, mint hogy zavargások törjenek ki némelyik ipari körzetben, vagy hogy az ingerültség fokozódását a beletörődés és apátia váltsa föl. Az sem kizárt, hogy különböző rétegek és iparvidékek más és más módon válaszoljanak a gazdasági kihívásra. Bizonytalan a hatalom jövője is. A párt jelenleg minden szinten megosztott. A tagság túlnyomó részére a vezetés nem számíthat. Az apparátusok helyezkednek, attól függően, hogy mitől félnek jobban. A legfelső vezetés sem egységes. Politikai vonala csak a reformszárnynak van; de vajon elegendő-e ennyi ahhoz, hogy felülkerekedjen? Semmit nem tudni a fegyveres testületek moráljáról. Bizonyos, hogy minden eshetőségre számítva elkészítették egy esetleges rendcsinálás haditervét: de vajon lesz-e, aki elővegye a páncélszekrényből, és lesz-e, aki végrehajtsa? Nem tudjuk a választ ezekre a kérdésekre. Csak egyet tudunk. Rajtunk is múlik, hogy a jelenlegi erjedésből rendezett fejlődés forr-e ki, vagy olyan elhúzódó gazdasági-politikai válságba süllyedünk, amilyenben Lengyelország van 1981 vége óta, vagy Jugoszlávia nagyjából ugyanannyi ideje.

Mi következik ebből? Nem az, hogy hátráljunk vissza. Ha akarnánk sem tehetnénk. A Kádár-korszaknak örökre vége. Ha már a léggömb kipukkadt, nem lehet újra felfújni. Nem is az a tanulság, hogy hátrálunk meg a konfrontációk elől. Ok nélkül keresni a konfrontációt természetesen nem bölcs dolog. De botorság volna az is, ha mindenáron ki akarnánk térni előle. Mivel nincsenek szilárd játékszabályok, mivel a párt megosztott, és senki nem ura a helyzetnek, bármikor konfliktusba keveredhetünk a hatalommal. Néha úgy, mint október 23-a vagy november 15-e esetében: hogy mi teszünk kezdő lépést a korábbi precedensekből kiindulva, és a hatalom ellenszegül. Máskor a kezdő lépés sem a mienk, mint az olyan esetekben, amikor magányos fiatalokat vernek össze a rendőrök, mert a Fidesszel azonosították őket. Ha örökösen visszakoznánk, a demokrácia erői demoralizálódnának, a hatalom berkeiben pedig megerősödnének azok, akik szerint csak oda kell ütni, és minden rendbe jön.

Amikor a kezdő lépés a mienk, természetesen érdemes fontolóra venni, hogy megéri-e az esetleges konfrontációt, és hogy vállalni tudjuk-e egyáltalán. Általában azt mondhatjuk: csak egészen kivételes esetben érdemes olyan konfliktust kezdeményezni, amely a Münnich Ferenc Társaságtól az Új Márciusi Front párttag résztvevőiig mindenkit egy táborba hoz. Az olyan konfliktusok viszont termékenyek, amelyek szétválasztják a párthoz kapcsolódó, de egymással szembenálló erőket, amelyek meggyőzik a párt nem sztálinista többségét, hogy ha el akarnak kerülni egy újabb ’56–57-es restaurációt – mert arra ők sem szívesen emlékeznek ám! –, akkor keresniük kell a megegyezést a demokrácia erőivel. Ha az ilyen konfliktusokat nem tudnánk vállalni, a demokrácia ügye vesztett ügy volna.

A sok lehetséges konfliktus közül a parlament sorsa látszik a legkomolyabbnak. Lehet, hogy ez lesz az a stratégiai kérdés, amely a Kádár bukása óta tartó bizonytalan állapotokat hosszabb időre lezárja. Újabban egyre többen követelik az Országgyűlés feloszlatását, új alkotmányozó gyűlés választását. A követelés politikai indokai kézenfekvőek. A túlnyomórészt felülről kiszemelt képviselők nem tudnak megfelelni a küldetésnek, amely váratlanul rájuk szakadt. Miközben a parlamentnek minden fél által elfogadott autoritássá kellene válnia, tagjai annyira gyengék, hogy még a magában elbizonytalanodott pártvezetés is könnyedén leinti dohogásukat, a választópolgárok pedig csak haraggal és megvetéssel beszélnek róluk. Kétségkívül jobb volna, ha az új alkotmányt a nép bizalmát élvező nemzetgyűlés fogadná el.

Szembe kell azonban nézni vele, mit hozna egy hat hónapon belül megrendezendő új választás. A párt területi apparátusai nemigen vannak abban az állapotban, hogy fegyelmezetten, a játékszabályokat kínos pontossággal betartva végigcsinálják a választásokat. Sokkal valószínűbb, hogy az 1985-ös választás tumultuózus jelenetei fognak megismétlődni, csak persze hasonlíthatatlanul nagyobb méretekben. Mi lehet a dolgok kimenetele? Első lehetőség: az apparátusoknak manipulációval, csalással, erőszakkal sikerül úrrá lenniük a szavazás eredményén. Az új parlament nem sokkal lesz jobb, mint a régi, csak a politikai feszültség lesz jóval nagyobb az országban. Második lehetőség: a párt nem ura a választási hadjáratnak, vagy a politikai harc eszkalációját, vagy az eredményt nem viseli el, és rendkívüli intézkedésekhez folyamodik. Harmadik lehetőség: akár azért, mert az eredmény nem olyan katasztrofális a számára, mint lehetne, akár más okból, a párt tudomásul veszi a szavazás kimenetelét, és engedi összeülni az új parlamentet. Az utolsó esetben az előrehozott választások stabilizálnák a helyzetet, és meggyorsítanák az átmenetet a többpártrendszerű demokrácia felé. Az előbbi kettő is vállalható, ha számítani lehet rá, hogy a konfrontáció a demokrácia javára dől el. Ha azonban erre csak gyönge esély van, akkor a választások előrehozatalát követelni csak úgy érdemes, hogy a közbeeső időben mindent megteszünk a párt reformszárnyát is magában foglaló, széles politikai koalíció létrejöttéért, ami valószínűvé tenné, hogy végül is a harmadik változat következik be.

Érdemes azon is tűnődni, mit lehet és mit nem lehet tenni egy ilyen koalíció létrejöttéért. Király Zoltán például azt javasolja, hogy a színre lépő politikai szervezetek ismerjék el a párt vezető szerepét. Ez kétségkívül sokakat megnyugtatna, mégsem biztos, hogy helyes volna. A párt vezető szerepének elismerése a vazallus korlátozatlan hűségnyilatkozata volna. Helyesebb lenne paktumot kötni arról, hogy a párt milyen átmeneti közhatalmi előjogokkal rendelkezhet. Fontos, hogy önálló felek közötti megegyezés szülessen. Fontos, hogy a párt előjogait körülhatárolják. És fontos, hogy az egyezség átmeneti időre szóljon, például a megválasztandó parlament mandátumának lejártáig. Akkor vagy végleg hatályát veszti, vagy meghosszabbítják, vagy új egyezséget kötnek.

A széles koalíció esélyein és módozatain tűnődve óhatatlanul fel-felbukkan az a kérdés is, nem volna-e jó, ha az alakuló független politikai szervezetek, előpártok egységesebbek lennének. Ha ezt úgy értik, hogy minden független erő egyetlen szervezetbe tömörüljön az állampárttal szemben, akkor aligha volna jó. A magyar politikai közvélemény nem egynemű massza; a szervezetek sokfélesége valóságos tagoltságot tükröz.

A Magyar Demokrata Fórum például a népességcsökkenés megállapítása érdekében az abortusz törvényi korlátozását is kész volna bevetni – mi ettől bizonyosan elzárkóznánk. Vagy: mi az erdélyi kérdést kisebbségi jogi kérdésnek tekintjük, a megoldást – a magyar nemzetiség jogainak csorbítatlan szavatolását – Románia és az egész térség demokratizálódásától várjuk, és azt tartjuk, hogy nem lehetséges maradandó rendezés, amely nem a népek közötti kiengesztelődésen alapul. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a magyarság ellensége nem a román nép, hanem a romániai diktatúra. Az MDF vezetői sem közömbösek a kisebbségi jogok és a demokrácia jelszava iránt, de nem minden következményét vonták le. Nem mondták ki, hogy nem a román népet tekintik a magyar nemzet ellenségének; némelyikük ennek kifejezetten az ellenkezőjét állítja. Vagy: mi a magyar nemzeti felemelkedés útját a nyugat-európai gazdasági és politikai modellhez való felzárkózásban látjuk – az MDF vezetői inkább a harmadik út ideológiájához húznak. Ennek megfelelően más és más a viszonyunk a piaci vegyes gazdasághoz; ha bíráljuk, nem ugyanazért, ha egyik-másik működésbeli következményét ellensúlyozni szeretnénk, nem ugyanazon a módon. Az efféle különbségek természetes velejárója a szervezeti elkülönülés – a politikai pluralizmus éppen arra való, hogy lehetővé tegye a különböző véleményáramlatok szabad megszerveződését, és módot adjon rá, hogy szabadon versenyezzenek a közönség megnyeréséért. A magyar demokrácia ügyét nem az szolgálná, ha a politika piacáról megpróbálnánk kiküszöbölni a versengést, és a pártállam monopóliumával egy ellenzéki gyűjtőpárt monopóliumát állítanánk szembe. (Mellesleg: abban is különbözünk egymástól, hogy mi vállaljuk az ellenzéki szerepet, míg az MDF a kormányzat és az ellenzék között helyezi el magát.) A demokrácia ügyét az szolgálja, ha a verseny az egymás iránti lojalitás követelményeinek kölcsönös betartásával zajlik. Ennek pedig az a feltétele, hogy valamennyi fél lojális legyen a demokrácia játékszabályai iránt, és hogy ezt kölcsönösen tapasztalják egymásról. Mint minden demokráciában, ilyen körülmények között rendezett együttműködés is lehetséges a versenytársak között. Nem csoda, hogy a pluralizmus felé vezető első lépések nem mennek simán. A magát most népnemzetinek nevező irányzat és a liberális demokrácia irányzata közötti viszonyt a ’30-as és ’40-es években súlyos terhek nehezítették meg. A ’80-as években sok minden történt a közeledés érdekében, a Bibó-emlékkönyvtől a Monori Tanácskozásig.[SZJ] A szervezeti szétválás, a nyílttá váló verseny megtörte ezt a folyamatot, felébresztette a régi gyanakvásokat. Kívánatos, hogy mielőbb sikerüljön visszatalálni a monori hagyományhoz – de magasabb szinten, abból a tényből kiindulva, hogy az alakuló többpártrendszerben nem tartozhatunk valamennyien ugyanahhoz a párthoz.

De vajon elegendő-e a rendezett átmenethez, ha az új demokratikus szervezetek megegyeznek egymással és a párt reformszárnyával? A kérdés fölvetése magában foglalja a nemleges választ. A megegyezés nyilvánvalóan nem szorítkozhatna arra, hogy az állampárt átmenetileg milyen közhatalmi előjogokat őrizzen meg, és az új politikai erők milyen jogokat nyerjenek. Magyarországnak, hogy a harmadik világba vezető, csúszós lejtőn megállhasson, két feladatot kell egyszerre megoldani. Nemcsak az alkotmányos többpártrendszerhez kell eljutnia, hanem a kiegyensúlyozott piaci vegyes gazdasághoz is, márpedig ez utóbbi, tudjuk jól, az eddigieknél is súlyosabb áldozatokat kíván a társadalom széles rétegeitől. A hatalom azért hajlandó az előbbiről beszélni, mert saját erejéből nem tudja elfogadtatni a gazdasági szükségprogramot. Ebből pedig két lényeges dolog következik. Először, nem szorítkozhatunk a politikai kibontakozás feltételeinek meghatározására. Nincs szilárd politikai rendezés, amely nem párosul elfogadható gazdasági rendezéssel. Csak olyan koalíció vezetheti ki az országot a válságból, amelynek résztvevői világos képet alkotnak a gazdasági kibontakozás feltételeiről, és vállalni tudják ezeket a feltételeket. És innen adódik a második következmény, ennek az egész fejtegetésnek a legfontosabb tanulsága. Bármiféle gazdasági-politikai csomagterv csak akkor számíthat sikerre, ha az egyezség valamennyi számottevő társadalmi rétegre kiterjed. A szorító gazdaságpolitika sorsát eldöntő legfontosabb rétegeket – az iparban foglalkoztatottakat – azonban egyelőre nem képviseli senki. A politikai és szakmai szerveződés a középosztály különböző rétegeiben zajlik. Ha innen nem sikerül kitörni, minden paktum végtelenül törékeny lesz, mert nem lehet majd tudni, hogy az érintettek a magukénak tekintik-e. Az esetleges kudarc pedig a pártállam teljes lejáratódása után lejáratná az új politikai erőket is, amelyekkel a szerződés megköttetik.

Nem elég tehát azzal kísérletezni, hogy a máris mobilizálódott társadalmi támogatással a hátunk mögött kikényszerítsük a politikai rendszer átalakítását. Ha nem akarjuk, hogy az eredmény a még csak születőben lévő demokrácia gyors összeomlása legyen, mindent meg kell tenni azért, hogy a politikai szerveződés átterjedjen az ország ipari körzeteire. S kinek a dolga volna ez, ha nem a Szabad Demokraták Szövetségéé?
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon