Skip to main content

Elvesztették a vámon

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Cigánygyerekek és az iskola


A tudás hatalom. Az iskolázottság munkalehetőséget, magasabb keresetet, a család és életforma stabilitását, magasabb várható életkort, jobb egészséget, a politikai érdekek jobb képviseletét, a diszkrimináció leghatásosabb ellenszerét jelenti. A tudatlanság hatalomnélküliség, s mindaz, ami ezzel együtt jár: munkanélküliség és alacsony kereset, szegénység és kiszolgáltatottság, széthulló család és rossz egészségi állapot, korai halál, a politikai érdekképviselet hiánya, diszkrimináció. A cigányok iskolázatlanok. Vajon előbbre léptünk-e az elmúlt húsz év alatt érdemlegesen a cigánygyerekek iskolai fölzárkóztatása ügyében?

Képzettség és kereset

Mennyit ér a tudás ma, a kilencvenes évek elején pénzkeresetben kifejezve? Ha kiszűrjük a keresetek szóródását leginkább befolyásoló egyéb tényezőket (lakóhely, településszintű munkanélküliségi ráta, iparág, cigány etnikai hovatartozás), az derül ki, hogy az iskolai végzettség az iskolázatlan munkaerő (0–7 osztály) értékéhez képest mintegy 10–60%-kal növeli a kereseteket. A 8 általánost sem végzettekhez képest a 8 általános végzettségűek keresete 13%-kal, a szakmunkásképzőt végzetteké 20%-kal, a középiskolát végzetteké 30%-kal, a felsőfokú végzettségűek keresete pedig mintegy 60%-kal magasabb. Ehhez még hozzátehetjük, hogy egy elvégzett iskolai osztály relatíve annál többet ér a piacon, minél magasabb iskolai fokozaton végzi el azt valaki. Nyilvánvaló persze, hogy ezeket a kereseteket csak azok realizálják, akik munkát is találtak maguknak. A munkanélküliség veszélye azonban szintén nem független az iskolázottságtól. A „magasabb” iskolai végzettség többnyire igen megbízható indikátora azoknak a képességeknek és készségeknek, amelyekre a hosszú távú munkaszerződésekben érdekelt munkaadók nagy súlyt fektetnek. Ha megint kiszűrjük a munkanélküliséget leginkább befolyásoló egyéb tényezőket, akkor az derül ki, hogy a felsőfokú végzettségűekhez képest a középiskolát végzettek több mint 2,5-szeres, a szakmunkásképzőt végzettek 3,5-szeres, a csak 8 osztállyal rendelkezők pedig már 5-szörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. Az iskolázatlanok csoportjában a munkanélküliség kockázata abszurd módon megugrik: a 10-szeres, 20-szoros valószínűséget is eléri. Ha ezeket az elhelyezkedési esélykülönbségeket is figyelembe vesszük, akkor a kereseti különbségek még nagyobbaknak mutatkoznak, hiszen nem a pillanatnyilag éppen foglalkoztatottak tényleges keresete, hanem a munkavállalási szándékkal rendelkezők keresetének várható értéke, a kereset és a foglalkoztatás várható időtartamának szorzata számít.

Tanulási esélyek

Az iskola tehát fontos. Nem lehet kétségünk efelől. De milyen eséllyel jutnak el a cigány gyerekek a munkapiaci érvényesülést jelentő (8 általánosnál magasabb) iskolaszintekre? Mi a jelenlegi helyzet, s mi változott az 1970 és 1993 között eltelt majd’ negyed században?

Vizsgáljuk meg először annak a generációnak a teljes iskolai pályafutását, amely – életkoránál fogva – az 1993/94. tanévben juthatott el az iskolarendszer legfelső fokát jelentő egyetemi–főiskolai felvételiig. (Ez az évjárat 1981-ben kezdte el iskolai pályafutását.) Példájukon lépésről lépésre nyomon követhetjük a cigány és nem cigány tanulók iskolai esélykülönbségeit.

A kép meglehetősen lehangoló. Míg a nem cigány gyerekek kétharmada 8 általánosnál magasabb iskolai fokozatokra jutott, addig a cigány gyerekeknek csak 6%-a mondhatja el ezt magáról. A nem cigány gyerekeknek a cigány gyerekekhez képest a szakmunkásképző sikeres befejezésére csaknem hatszor akkora esélyük van; a középiskola befejezését tekintve pedig az esélyegyenlőtlenség mértéke több mint ötvenszeres. Egy cigány gyereknek tehát kb. ötvenszer kisebb esélye van arra, hogy felvételizhessen egy felsőoktatási intézménybe, mint egy nem cigánynak. E hatalmas esélyegyenlőtlenség meghatározó része egyetlen ponton, az általános iskola 8. osztálya utáni középiskolai továbbtanulásban keletkezik. A cigány gyerekek csaknem tizenhatszor kisebb eséllyel tanulnak tovább középiskolában az általános elvégzése után.

Mi történt húsz év alatt?

Az általános iskoláról állnak rendelkezésre a leghosszabb idősorok. Itt lehetőség nyílik négy évjárat (az 1970/71-es, az 1977/78-as, az 1981/82-es és az 1985/86-os tanévben beiskolázott első osztályos tanulók) pályafutásának összehasonlítására. A lemorzsolódás sokkal kisebb, az esélyegyenlőtlenség mértéke 15 év alatt a mintegy háromszorosról kétszeresre csökkent, több mint 10%-kal emelkedett a kérdéses időszak alatt a 8 általánost sikeresen befejező cigány gyerekek aránya. Az általános iskolai lemorzsolódás mértéke azonban így is igen nagy. Még a 90-es évek elején is az a helyzet, hogy egy adott generáció elsősei közül több gyerek maradt ki az általános iskolából, mint amennyi sikerrel elvégzi.

A szakmunkásképzőben való továbbtanulásról valamivel több mint tíz évet átfogó idősort lehetett összeállítani. Ha az általános iskolát az 1980/81-es, ’81/82-es, ’84/85-ös és a ’89/90-es tanévben végzettek pályafutását hasonlítjuk össze, az adatok a cigány gyerekek relatív helyzetének egyértelmű romlásáról tanúskodnak. A 80-as évtizedben – mind a cigány, mind a nem cigány nyolcadikosok körében – folyamatosan csökkent a szakmunkásképzőben továbbtanulók aránya. Amellett, hogy a csökkenés mértéke a cigány gyerekeknél nagyobb, a tendencia a két csoport esetében mást is jelent. A nem cigány gyerekek körében ez idő alatt emelkedett az iskolázottsági szint; nagyjából ugyanolyan nértékben nőtt a munkapiaci érvényesülés szempontjából több sikerrel kecsegtető középiskolában továbbtanulók aránya, mint amilyen mértékben csökkent a szakmunkásképzőbe igyekvőké. A cigány gyerekek között viszont a középiskolába felvettek aránya is csökkent. Ráadásul a szakmunkásképzőbe felvett tanulók lemorzsolódása is nőtt. A 80-as években tehát a cigány gyerekek lemaradása a szakmunkásképzők tekintetében folyamatosan növekedett.

A középiskolai adatok is a helyzet romlásáról tanúskodnak. A nem cigány nyolcadikosok körében a középiskolába felvett gyerekek száma lassan emelkedik, a cigány gyerekeknél ennek épp az ellenkezője figyelhető meg. Ráadásul a csökkenés egy egyébként is rendkívül alacsony szintről indul. A középiskolai továbbtanulási esélyegyenlőtlenség mértéke növekszik.

Ha az egyetemi–főiskolai továbbtanulás esélyeit is figyelembe vesszük, akkor megállapíthatjuk, hogy a nem cigány népesség középiskolai továbbtanulási esélyeiben néminemű, a felsőfokú továbbtanulási esélyeiben pedig igen jelentős mértékű javulás következett be, ám a cigány gyerekek esélyei tíz év alatt mit sem változtak. Gyakorlatilag semmi sem történt. A cigányok esetében a három generáció grafikonját nem lehet egymástól megkülönböztetni. És így a leszakadás minden kritikus ponton nő. Különösen a felsőoktatás szintjén, a 80-as évek elejétől a 90-es évek elejéig több mint másfélszeresére.

A cigány gyerekek relatív helyzete a vizsgált két évtizedben egyedül az általános iskola elvégzésének szempontjából javult, az iskolarendszer minden további szintjén egyértelműen romlott.

Az iskolázottság értékváltozása húsz év alatt

Láttuk, hogy a magasabb iskolai végzettség kereseti szempontból többet ér. A különböző végzettségű szintek egymáshoz viszonyított értéke azonban változhat a keresleti-kínálati viszonyok átrendeződésének megfelelően. A különböző iskolai végzettségek értékének átlagos éves növekedési ütemét mérve azt tapasztaljuk, hogy az iskolai végzettségtől függő kereseti különbségek az elmúlt húszéves időszak egészét tekintve nőttek. A 8 osztályos és felsőfokú végzettség közötti különbség az 1973-as 35%-ról a 90-es évek elejére 53%-ra emelkedett. A húsz év egészét jellemző tendenciák mögött azonban a 70-es és 80-as évtized egymástól gyökeresen különböző folyamatai állnak. A 70-es években a tudás (mindenekelőtt a felsőfokú iskolai végzettség) relatíve erőteljesen leértékelődött. A legalacsonyabb és legmagasabb iskolai végzettség értéke közel egyforma (és alacsony) sebességgel emelkedett, a két közepes iskolafokozaté pedig körülbelül kétszer úgy. Ez azt jelenti, hogy a szakmunkásképző és a középiskola viszonylag felértékelődött a legmagasabb és a legalacsonyabb iskolai végzettség értékéhez képest. A 80-as évtizedben (pontosabban: a 90-es évek elejére) megfordulnak a trendek: a nyolcosztályos és a szakmunkásképző-végzettség drámaian leértékelődött, a felsőfokú iskolai végzettség értéke pedig ugrásszerűen megemelkedett.

A cigányság munkapiaci helyzetének alakulása szempontjából különösen a nyolcosztályos végzettség értékesülésében húsz év alatt végbement változás érdekes. A 70-es években a nyolc osztály piaci értéke nagyjából ugyanolyan ütemben emelkedett, mint a felsőfokú végzettségé. Az sem közömbös, hogy a nyolc általános értéke is növekedett az iskolázatlan munkához képest. A viszonylagos munkahelybőséget, a nem túl magas iskolázottságú munkaerő iránti tartós keresletet és a mérsékelt inflációs rátát figyelembe véve, a nyolc osztály elvégzése a 70-as években még valamelyes anyagi és társadalmi emelkedést ígért. A 80-as években ez azonban megszűnt, s a 90-es évek elejére pusztán a nyolc általános elvégzése már nem jelent pozícióemelkedést. Mivel a vizsgált két évtized alatt a cigányság iskolázottsága abszolút és relatív értelemben egyedül a nyolcosztályos végzettség tekintetében javult, az elmondottak különös súllyal esnek latba. Hiszen amennyit a cigányság iskolai pozíciója javult, annyit a gazdasági fejlődés erőinek szabadabb kibontakozása el is vett, mert éppen a szóban forgó iskolai végzettséget értékelte le a legerősebben.

Az iskolarendszer magasabb fokozatain egy ezzel épp ellentétes folyamat játszódott le. A cigányság viszonylagos helyzete mind a szakmunkásképzőt, mind a középiskolát, mind pedig az egyetemet–főiskolát végzettek körében romlott a nem cigány népesség helyzetéhez képest, méghozzá az iskolai fokozatok hierarchiájával párhuzamosan egyre nagyobb mértékben. Ugyanakkor épp azoknak az iskolakategóriáknak a piaci értéke nőtt az elmúlt évtizedben a leginkább, amelyekben a cigányság pozícióromlása a legnagyobb mértékű volt.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon